متن کامل خبر


 
آگهی فراخوان عمومی در خدمات سرويس و ... تأسيسات مکانيکی و الکتريکی

خلاصه خبر: آگهی فراخوان عمومی در خدمات سرويس، تعمير، نگهداری و راهبری تأسيسات مکانيکی و الکتريکی پردیس و دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد امور مربوط به خدمات ذیل را به مدت یکسال از تاریخ 95/04/01 لغایت 96/03/31 به پیمانکار واجد شرایط (حقوقی) واگذار نماید:

  1. سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پردیس مرکزی دانشگاه واقع در تقاطع خیابان جلال‌آل‌احمد و دكتر چمران
  2. سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی دانشكده كشاورزی واقع در پیكان شهر - بلوار پژوهش

واجدین شرایط می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد ارزیابی پیمانکاران و ارائه مدارك و سوابق مرتبط و اساسنامه شركت با آخرین تغییرات، از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به آدرس: تهران- تقاطع جلال‌آل‌احمد و بزرگراه شهید چمران- ساختمان مرکزی- مدیریت امور مالی- اتاق 239- تلفن 82883265 مراجعه نمایند.
بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد.

سایر شرایط:

  • دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
  • هزینه آگهی بر عهدة برنده های مناقصه خواهد بود.
  • آدرس اینترنتی دانشگاه www.modares.ac.ir

13 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 2833