متن کامل خبر


 
آگهی مزایده

خلاصه خبر: آگهي مزايده محدود ضايعات آهن آلات و اسقاط

 

 

 

آگهي مزايده محدود
نظر به اينكه دانشگاه تربيت مدرس در نظر دارد ضايعات آهن آلات و اسقاط خود را از طريق مزايده
1400/04/ محدود به فروش برساند ، لذا كليه متقاضيان خريد می توانند از روز يكشنبه مورخ 20
1400 به اداره اموال دانشگاه مراجعه نمايند. /04/ لغايت پايان وقت اداري روزشنبه 26
* شرايط شركت در مزايده به شرح زير ميباشد:
-1 مراجعه حضوري و بازديد از ضايعات و اسقاط موجود در دانشگاه تربيت مدرس .
50 ريال برابر پنج ميليون تومان جهت شركت در مزايده . /000/ -2 سپردن وديعه به مبلغ 000
-3 برنده مزايده موظف خواهد بود از زمان اعلان دانشگاه ظرف مدت يك هفته نسبت به
بارگيري و پاكسازي محل اقدام نمايد.
-4 فرم شركت در مزايده توسط اداره اموال در اختيار شركت كنندگان قرار خواهد گرفت .
بديهی است به درخواستهاي خارج از فرم پيشبينی شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-5 جهت هرگونه اطلاع و هماهنگی با شماره تلفن 82883201 تماس حاصل فرماييد .
كميته اسقاط دانشگاه
 

 

 


23 تیر 1400 / تعداد نمایش : 912