اداره ایمنی و آتش‌نشانی


 

اداره ايمني و آتش نشاني دانشگاه بمنظور پيشگيري و حفاظت كليه ساختمانهاي اداري، آموزشي و مراكزي همچون كتابخانه مركزي و آزمايشگاه كه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند تشكيل گرديده است. اين واحد داراي پرسنل مجرب و كار آزموده بوده كه از وظايف مهم آن بازديد از تجهيزات و تهيه ادوات آتش نشاني به منظور مقابله با آتش سوزي و حوادث احتمالي مي باشد، كه در حال حاضر تحت نظر مديريت دفتر فني و نظارت بر طرحهاي عمراني در زمينه هاي مشروحه ذيل فعاليت مي نمايد:
1- نظارت بر اجراي سيستم اعلام حريق آدرس پذير (هوشمند) در كليه فضاهاي موجود بر اساس استانداردهاي NFPA و نيز نگهداري دوره اي تجهيزات نصب شده در سطح دانشگاه
2- تهيه انواع كپسول هاي اطفا حريق بر اساس كاربريهاي مختلف فضاهاي دانشگاه و نيز شارژ مجدد دوره اي آنها
3- آموزشهاي دوره اي لازم به پرسنل دانشگاه در جهت افزايش ايمني و كاهش خسارات وارده در هنگام وقوع آتش سوزي