مراحل و فرآیندهای کاری


 

bulletبرنامه زمانبندی فعالیت‌های دفتر برنامه و بودجه

bulletفرایند بودجه‌ریزی و تخصیص منابع

مراحل تهيه و تنظيم بودجه تفصيلی طرح‌های تملك دارائی‌های سرمايه‌ای

 • تعيين راهكارهای بودجه
 • تهيه و تنظيم فرم‌های اطلاعاتی مورد نياز
 • ارسال فرم‌ها به واحدهای ذيربط جهت دريافت اطلاعات مورد نياز
 • هماهنگی با معاونت‌ها و مديريت‌ها جهت تهيه و تنظيم اطلاعات و طبقه‌بندی آن‌ها
 • اخذ اعتبار مصوب طرحها از وزارت علوم تحقيقات و فناوري
 • بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ارسالی از دفاتر بخشی معاونت برنامه‌ريزی ونظارت راهبردی رئيس جمهور
 • پيگيری در خصوص ضوابط اجرای بودجه
 • اجرای مصوبات هيات امنا دانشگاه جهت تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي
 • تهيه و تنظيم بودجه تفصيلی طرح‌ها بر اساس اطلاعات طبقه‌بندی شده
 • هماهنگی با دفاتر بخشی معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و وزارت متبوع
 • تكميل نهايی بودجه تفصيلی و ارسال به دفاتر بخشی معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، وزارت علوم تحقيقات و فناوری ،كمسيون دايمی و هيات امنا دانشگاه جهت تاييد و تصويب
 • اجرای بودجه مصوب طرح‌های تملك دارائی‌های سرمايه ای
 • بازديد از پروژه‌های عمرانی و گزارش پيشرفت فيزيكی و ريالی پروژه‌ها به رئيس محترم دانشگاه
 • اصلاح موافقت‌نامه و بودجه تفصيلی در صورت ضرورت دانشگاه

تهيه و تدوين بودجه پيشنهادی طرح‌های تملك دارائی‌های سرمايه‌ای

 • ارتباط مستمر با كارشناسان بودجه وزارت متبوع و معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور
 • تشكيل جلسه با رئيس دانشگاه جهت ارائه راهكارهای بودجه پيشنهادی با توجه به استراتژی دانشگاه
 • تشكيل جلسه با واحدهای سازمانی جهت تهيه و تدوين بودجه پيشنهادی
 • مكاتبه با واحدهای ذيربط جهت تكميل فرمها و ارائه اطلاعات واحد مربوطه
 • هماهنگی با معاونت‌ها و مديرت‌های ذيربط جهت تجزيه و تحليل و بررسی پيشنهادات واحدها
 • بازديد كارشناسان از طرح‌ها، پروژه‌ها، آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها و گزارش پيشرفت فيزيكی و ريالي
 • تجزيه و تحليل اطلاعات و نهانی كردن بودجه دانشكده‌ها، واحد‌های سازمانی از محل طرح‌های مربوطه
 • دريافت بخشنامه بودجه و فرمهای پيوست آن و اجرای مفاد بخشنامه
 • تكميل فرم‌های بخشنامه بودجه بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده جهت پيشنهاد به معاونت برنامه‌ريزی ونظارت راهبردی رئيس جمهور، وزارت علوم تحقيقات و فناوری
 • برگزاری جلسات هماهنگی با كارشناسان دفاتر بخشی معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، وزارت علوم تحقيقات و فناوری
 • تشكيل جلسه با رئيس دانشگاه و تجزيه و تحليل و بررسی پيشنهاد بودجه طرح‌های تملك دارائی‌های سرمايه ای
 • تصويب بودجه پيشنهادی طرح‌های تملك دارائی‌های سرمايه‌ای توسط رئيس دانشگاه
 • تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادی سال آتی و ارسال به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و وزارت متبوع و كمسيون دايمی وهيات امنا دانشگاه

فرآيند تخصيص اعتبارات بودجه طرح‌های تملك دارائی‌های سرمايه‌ای

 • اخذ تخصيص اعتبار طرح‌ها از وزارت علوم تحقيقات و فناوری به تفكيك طرح‌های مصوب اعتبار سه ماهه اول سال بر مبنای اعتبار مصوب هر طرح و پروژه
 • توزيع اعتبار طرح‌ها و پروژه‌ها بر مبنای ضوابط بودجه تفصيلی و پيشرفت فيزيكی و ريالی.
 • اخذ عملكرد طرح‌ها و پروژه‌ها و بازديد و گزارش پيشرفت فيزيكی و ريالی
 • دريافت عملكرد طرح‌ها و پروژه‌ها در مقاطع سه ماهه از واحدها و مديريت امور مالی
 • ارزيابی عملكرد واحدها بر اساس ضوابط و شرح بودجه تفصيلی طرح‌ها و پروژه‌ها
 • بازديد مستمر طرح‌ها و پروژه ها جهت توزيع اعتبارات بعدی
 • مكاتبات لازم با معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، وزارت متبوع و ساير دستگاه‌ها
 • انجام ساير امور محوله