معاون فرهنگی و اجتماعی


 

محمدجواد ناطق
استاد دانشکده مهندسی مکانیک


محسن ایمانی نائینی
دانشیار دانشکده علوم انسانی

شروع: 1392/11/01
پایان : 1393/12/01


فریبا گنجی
استادیار دانشکده مهندسی شیمی

شروع: 1391/10/01
پایان : 1392/11/01


هاشم داداش پور
دانشیار دانشکده هنر

شروع: 1390/08/01
پایان : 1391/10/01


محمدرضا امین ناصری
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها

شروع: 1389/01/01
پایان : 1390/08/01