معاون فرهنگی و اجتماعی


 

محمدجواد ناطق
استاد دانشکده مهندسی مکانیک

شروع: 1393/12/01
پایان : 1399/11/01


مرحوم محمدرضا امین ناصری
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها

شروع: 1392/11/01
پایان : 1393/12/01


فریبا گنجی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی

شروع: 1391/10/01
پایان : 1392/11/01


هاشم داداش پور
دانشیار دانشکده هنر

شروع: 1390/08/01
پایان : 1391/10/01


محسن ایمانی نائینی
دانشیار دانشکده علوم انسانی

شروع: 1389/01/01
پایان : 1390/08/01


محمدحسین یادگاری
دانشیار دانشکده علوم پزشکی

شروع: 1384/01/01
پایان : 1389/01/01


عیسی محمدی
استاد دانشکده علوم پزشکی

شروع: 1381/01/01
پایان : 1384/01/01


اردشیر ملکی مقدم
دانشکده علوم انسانی

شروع: 1378/01/01
پایان : 1381/01/01


حسینعلی بهرامی
استاد دانشکده کشاورزی

شروع: 1376/01/01
پایان : 1378/01/01


صادق خلیلیان
دانشیار دانشکده کشاورزی

شروع: 1375/01/01
پایان : 1376/01/01


سیدرضاقلی میرفخرائی
استادیار دانشکده کشاورزی

شروع: 1374/01/01
پایان : 1375/01/01


سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

شروع: 1373/01/01
پایان : 1374/01/01


حسینعلی بهرامی
استاد دانشکده کشاورزی

شروع: 1368/01/01
پایان : 1373/01/01


عباس اسماعیلی ساری
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

شروع: 1366/01/01
پایان : 1367/01/01


مرحوم محمد تقی خانی
استاد دانشکده علوم پزشکی

شروع: 1365/01/01
پایان : 1366/01/01