متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
آیین‌نامه اجرایی اردوهای راهیان نور 19 99
آیین‌نامه تشکیل کرسی آزاد اندیشی 19 99
آیین‌نامه تاسیس و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی- دانشجویی 19 99
مجموعه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی فعالیت تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان 21 99
شیوه‌نامه برگزاری انتخابات مدیران مسوول نشریات 19 99
دستورالعمل اجرایی ماده یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه 21 300
آیین‌نامه برنامه‌های موسیقیایی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش علی سراسر کشور 19 99
دستور العمل اجرایی ظوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی 19 99
آیین نامه شورای فرهنگی و اجتماعی 21 99
آیین‌نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی 19 99
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 19 99
آیین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش‌های علمی Scope سایر
دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاد اندیشی دانشگاهیان Scope سایر
شیوه‌نامه انتخاب استاد مشاور فرهنگی 18 300 شیوه‌نامه انتخاب استاد مشاور فرهنگی
شیوه‌نامه اجرای بازدیدهای علمی انجمن‌های علمی دانشجویی Policy دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه تبلیغات برنامه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی Scope سایر
شیوه‌نامه انتخاب دانشجویان ممتاز فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس 19 99 شیوه‌نامه انتخاب دانشجویان ممتاز فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس
فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌ها در معاونت فرهنگی و اجتماعی Scope سایر فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌ها در معاونت فرهنگی و اجتماعی
فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌هایی که رأسا به‌وسیله انجمن‌های علمی دانشجویی یا کانون‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌شود Scope سایر فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌هایی که رأسا به‌وسیله انجمن‌های علمی دانشجویی یا کانون‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌شود
فرآیند تصمیم‌گیری و صدور مجوز معاونت فرهنگی و اجتماعی Scope سایر فرآیند تصمیم‌گیری و صدور مجوز معاونت فرهنگی و اجتماعی
شیوه‌نامه ستاد هماهنگی برگزاری مناسبتهای فرهنگی 21 99 شیوه‌نامه ستاد هماهنگی برگزاری مناسبتهای فرهنگی
شیوه‌نامه امور مالی و معاملاتی تشکل‌های اسلامی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 21 99 شیوه‌نامه امور مالی و معاملاتی تشکل‌های اسلامی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
شیوه‌نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف رابطان فرهنگی و اجتماعی خوابگاه‌ها 19 99 شیوه‌نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف رابطان فرهنگی و اجتماعی خوابگاه‌ها
شیوه‌نامه برگزاری انتخابات مجمع دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی 19 99 شیوه‌نامه برگزاری انتخابات مجمع دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی
شیوه‌نامه حمایت و رتبه‌بندی نشریات دانشجویی 19 99 شیوه‌نامه حمایت و رتبه‌بندی نشریات دانشجویی
شیوه‌نامه فعالیت‌های تشکل‌های علمی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشگاه 18 300 شیوه‌نامه فعالیت‌های تشکل‌های علمی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشگاه
شیوه‌نامه تشکیل کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشکده‌ها 21 99 شیوه‌نامه تشکیل کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشکده‌ها
شیوه‌نامه نامگذاری ساختمان‌ها و معابر دانشگاه 21 99 شیوه‌نامه نامگذاری ساختمان‌ها و معابر دانشگاه
حقوق شهروندی در نظام اداری 21 99 حقوق شهروندی در نظام اداری
آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن دانش آموختگان 19 99 آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن دانش آموختگان