مدیریت‌ها


 
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور، پیگیری امور عفاف و حجاب، ساماندهی برنامه‌ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین پیگیری امور گشت‌های سیاحتی و زیارتی دانشجویان به همراه رسیدگی به امور متنوع فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویی در کنار رسیدگی و نظارت بر رابطان فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویان بر عهده این مدیریت است.