متن کامل خبر


 
انتشار پنجمین شماره دو فصلنامه زبان و ادبیات عربی

خلاصه خبر: پنجمین شماره دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی منتشر شد.

تحلیل و مقایسه زیباشناسی در دو سوره«مریم»و «طه» با تکیه بر نقدفرمالیسم، کاربست نظریه آلوده‌انگاری بر«مذاکرات دجاجه» و مشکله‌ای به نام علوم انسانی از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است. این نشریه با مدیر مسئولی سیدحسین حسینی و سردبیری سیدرضا موسوی در182 صفحه و به دو  زبان فارسی و عربی منتشر شده است.

متن کامل این نشریه به زودی در سامانه نشریات معاونت فرهنگی و اجتماعی بارگذاری خواهد شد.

 

27 آذر 1397 / تعداد نمایش : 684