معرفی


 

مرکز تربیت بدنی همگام با سایر بخش‎مای دانشگاه و با توجه به نیازهای اجتماعی دانشجویان و با نگرش کلی بر مسایل برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های درون و برون‌سازمانی، مطابق برنامه‌ها و سیاست مدیریت تربیت‌بدنی وزارت علوم، فعالیت‌هایی را برای جذب و مشارکت دانشگاهیان در برنامه‎مای ورزشی سازماندهی نموده است. ادارات زیر مجموعه مرکز تربیت بدنی عبارتند از: اداره ورزش آقایان، اداره ورزش بانوان، اداره تندرستی و مشاوره ورزشی.