افراد


 
 • محمد رضا رئوفی
 • رییس مرکز بهداشت و درمان
 • 82883071


 • نسرین اکبری شریف
 • کارشناس پرستاری
 • 3853
 • سیامک امیری
 • پزشک درمانگاه کشاورزی
 • 48292163
 • زهره توانا
 • پزشک درمانگاه کشاورزی
 • 3853
 • سایه جهان‌بین
 • پزشک
 • 3853, 3854
 • سارا دانشی
 • کارشناس بهداشت محیط
 • 3853
 • فاطمه درستی
 • کارشناس پرستاری درمانگاه کشاورزی
 • 48292163
 • نیره رحیمی وند
 • کارشناس پرستاری
 • 3853
 • شادی رمضانی
 • کارشناس کمیسیون پزشکی
 • 88634164
 • محمد روستائی
 • مسئول امور اداری، مالی و حقوقی
 • 82885154
 • مژگان عابدی ثمرین
 • مسئول دفتر
 • 82883071
 • علیرضا عارف نعمتی
 • کارشناس امور مالی
 • 3071, 88000684
 • علیرضا عباسی
 • کارشناس بهداشت حرفه‌ای
 • 3853, 3854
 • فرشته عسگرزایی
 • پزشک (مسئول فنی درمانگاه)
 • 3853
 • زهرا علیپور
 • کارشناس امور اداری
 • 82885156
 • سعیده فراهانی
 • کارشناس پرستاری
 • 3853
 • منیژه محمدی تبار
 • مسئول پذیرش
 • 3853
 • معصومه منصوری
 • پزشک
 • سیمین واجدیان
 • کارشناس پرستاری درمانگاه کشاورزی
 • 48292163