افراد


 
 • محمد خادمی زارع
 • مدیر امور دانشجویی
 • 82883029 , 3129
 • مسعود نادری شاد
 • معاون مدیر امور دانشجویی
 • 82883234

 • مجید حق دوستی
 • رئیس اداره خدمات دانشجویی
 • 4163
 • فریدون علیجانی
 • رئیس اداره خوابگاه‌ها
 • 3177
 • سبزعلی شاه‌آبادی
 • سرپرست تاسیسات خوابگاهی
 • 3770

 • هادی عبدالمالکی
 • کارشناس وام‌های صندوق وزارت علوم
 • 5085
 • محمد آدینه
 • متصدی امور عمومی
 • 3011
 • زیبا اکرامی
 • متصدی امور بایگانی
 • 4053
 • حسن بابایی
 • متصدی خوابگاه
 • 3297
 • رقیه پربار
 • کارشناس مسئول تسویه حساب وام‌های دانشجویان وزارت علوم
 • 3283
 • حسین پناهی
 • متصدی انبار
 • 3011
 • سیده فاطمه پورحمیدیان
 • کارشناس کار دانشجویی و بایگانی
 • 4218
 • محمد جانعلی زاده
 • اپراتور تغذیه دانشکده کشاورزی
 • 48292158
 • الناز رحمانی پور
 • کارشناس بهداشت اداره تغذیه
 • 3071
 • محمدامین رضایی کیا
 • ناظر آشپزخانه
 • 3087
 • محمد سعیدی
 • متصدی بایگانی
 • 4053
 • معصومه سلگی
 • مسئول اتوماسیون تغذیه
 • 3044
 • هادی شاهینی
 • مسئول دفتر مدیریت امور دانشجویی
 • 3029 , 3129
 • سیدکاظم طباطبایی
 • متصدی خوابگاه مجردی برادران
 • 3011, 3788
 • امید ظهوری
 • کارشناس تسویه حساب خوابگاه‌های وزارت علوم
 • 3772
 • یوسف ظهیریان
 • متصدی خوابگاه‌های دانشکده کشاورزی
 • 48292077
 • معصومه علیپور
 • متصدی خوابگاه‌های خواهران
 • ماندانا فرهنگ
 • کارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت
 • 4032
 • مسعود قربانی
 • کارشناس تسویه حساب خوابگاه‌های وزارت بهداشت
 • 4089
 • حمید لرز زارع
 • متصدی تاسیسات خوابگاهی
 • 3770
 • محمد لشکری
 • کارشناس تسویه حساب وام‌های دانشجویان وزارت علوم
 • 3289
 • وحید محسنی
 • مسئول اموال خوابگاهی
 • 3011
 • غلام محسنی
 • ناظر آشپزخانه
 • 3087
 • مسعود محمودی
 • متصدی خوابگاه مجردی برادران
 • 3285
 • صدیقه ملکشاهی
 • کارشناس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت
 • 4032
 • معصومه سادات میری
 • کارشناس تسویه حساب خوابگاه‌های وزارت علوم
 • 3772
 • مصطفی ناظمی
 • متصدی تاسیسات خوابگاهی
 • 3770
 • محسن نقره‌ای
 • متصدی تاسیسات خوابگاهی
 • 3770
 • مهناز نورعلیشاهی
 • کارشناس تغذیه
 • 3070
 • رضوانه نیک پور
 • متصدی خوابگاه‌های خواهران
 • 3176