اداره سیاست‌گذاری‌و‌برنامه‌ریزی فرهنگی‌و‌اجتماعی


 
 • تهیه و تدوین برنامه سند (راهبردی) فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و ارائه در قالب برنامه عملیاتی فرهنگی سالانه
 • بررسی و شناسایی موانع و مشکلات فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
 • تهیه و تنظیم بودجه سالیانه معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • تهیه شاخص‌های اصلی در مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 • تحقیق و مطالعه پیرامون مبانی معرفت دینی (عقاید اسلامی، حکومت اسلامی، انسان‌شناسی، آسیب‌شناسی دینی و...)
 • تحقیق و مطالعه پیرامون مناسبت‌های ملی، فرهنگی و اجتماعی
 • تحقیق و مطالعه پیرامون مسائل روز جهان (مسائل جهان اسلام و مسائل بین‌المللی)
 • تهیه آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی فرهنگی و اجتماعی
 • برنامهریزی جهت شناسایی استعدادها و جلب مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
 • بررسی و پیگیری ابلاغیه‌ها و طرح‌های فرهنگی ارجاعی از وزارت علوم و دیگر مراکز فرهنگی و اجتماعی
 • تشکیل بانک اطلاعات فرهنگی و برنامهریزی جهت تهیه و دریافت طرح‌های نو فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی، ساماندهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی در دانشگاه