متن کامل خبر


 
برنامه زمانبندی سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه‌ها در تعطیلات تابستان تغییر می‌کند

خلاصه خبر: زمانبندی سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه‌ها در تعطيلات تابستان از روز شنبه مورخه 96/04/17 لغايت 96/06/23 تغییر می‌کند.

زمانبندی سرویس خوابگاه‌ها در تعطيلات تابستان ازتاریخ 96/04/17 لغايت 96/06/23 به شرح ذیل می‌باشد و از تاریخ 96/06/25 به حالت قبلی خود باز می‌گردد.

زمانبندی سرویس خوابگاه‌ها در تعطيلات تابستان از شنبه تا چهارشنبه

ردیف خوابگاه ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 بهار (7:15/9/11:30/14/18:30) اتوبوس (14/17:30/20/21:30) اتوبوس
2 خداپرست (7:30/9:15/12:45/19) مینی بوس (14:30/16:30/20:40/22) مینی بوس
3 حیدری (9:45/11/12:20/18:45) مینی بوس (13:45/18/20) مینی بوس
4 میرشفیعی (7:30/9/11/12:15/18:45) اتوبوس (13:30/16:30/18:30/20:30/21:30) اتوبوس
5 سماء2 و3 (8/10/13/19) مینی بوس (14/16/18/20/21) مینی بوس
6 کوثر (7:35/8:45/19) اتوبوس (14/19:45/20:45) اتوبوس
7 فردوسی (7:30/9/11/12:45/18:45) اتوبوس (14/16/19/20) اتوبوس
8 شهید مدرس (7:30/9/10:30/11:30/13/18:15) اتوبوس (12:30/14/16:30/19:30/22) اتوبوس
9 شهید باقری (8/10/12:50/18:45) اتوبوس (14/15:30/17/20) اتوبوس

 

زمانبندی سرویس خوابگاه‌ها در تعطيلات تابستان در پنج شنبه

ردیف خوابگاه ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 میرشفیعی 9 اتوبوس 16 اتوبوس
2 فردوسی 10 اتوبوس 17 اتوبوس
3 شهید مدرس 9 اتوبوس 17:30 اتوبوس
4 شهید باقری 8:30 مینی بوس 13:30 مینی بوس

 

  • آخرین سرویس‌های بازگشتی از دانشگاه به خوابگاه میرشفیعی مینی بوس هستند.
  • اولین سرویس بازگشتی از دانشگاه به خوابگاه کوثر مینی بوس است.
11 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1484