کرسی‌های آزاد اندیشی


 
  • تحقیق و پژوهش درباره موضوعات قابل طرح در کرسی‌ها
  • بررسی درخواست‌های برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی
  • هماهنگی اجرایی کرسی‌های آزاداندیشی
  • تجزیه و تحلیل کمی و کیفی کرسی‌ها
  • برگزاری کارگاه‌ها و دورههای آموزشی فن‌بیان و منطق گفتوگو
  • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و شیوهنامه‌های برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی