فهرست مجلات


 

به منظور ارتقاء سطح علمی دانشگاه، اشاعۀ نتایج فعالیت‌های پژوهشی و انتقال موثر تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی ، لازم است اعضای هیأت علمی و دانشجویان برای تهیه و درج مقالات علمی - پژوهشی در رشته تخصصی خود در مجلات معتبر علمی - پژوهشی زیر اقدام نمایند.

 1. لیست مجلات JCR سال 2019
 2. لیست مجلات JCR سال 2017
 3. لیست مجلات JCR سال 2016
 4. لیست مجلات JCR سال 2015
 5. ليست مجلات JCR سال 2014
 6. فهرست 200 دانشگاه برتر مورد تایید دانشگاه
 7. فهرست مجلات کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 8. فهرست نشریات معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 9. فهرست نشریات معتبر علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات حوزوی
 10. فهرست نشریات معتبر علمی- ترویجی کمیسیون نشریات حوزوی
 11. فهرست نشريات معتبر نمايه شده در پايگاه ISC
 12. فهرست مجلات ممنوعه دانشگاه
 13. فهرست نشريات نامعتبر خارجي
 14. فهرست نشریات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تذکر: مجلاتی که در لیست مجلات ممنوعه قرار دارند حتی اگر در ليست مجلات JCR باشند مورد قبول اين دانشگاه نيستند.