متن کامل خبر


 
چاپ کتاب کاشت و مراقبت درختان در فضای سبز شهری

خلاصه خبر: کتاب کاشت و مراقبت درختان در فضای سبز شهری ، تألیف دکتر مسعود طبری با همکاری دکتر بهمن کیانی، در فروردین ماه 1396 چاپ شد.

نگارندگان: دکتر مسعود طبری با همکاری دکتر بهمن کیانی
چاپ اول: 1395
نوبت چاپ:اول
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک: 5-33-7589-600-978
بها:300,000 ريال
در مجموعه حاضر، مبانی اصلی کاشت و نگهداری درختان در محیط شهری (هم در بخشهای قابل توسعه شهر و هم در مقیاس کل حوضه شهری) بهصورت کاربردی ترسیم شده است. کتاب حاضر در 11 فصل، شامل مقدمه و کلیات، ارزیابی عرصه کاشت، طرح اصلی کاشت، ملاحظات ویژه کاشت، روشهای آمادهسازی عرصه کاشت، تولید و نگهداری نهال، روشهای کاشت، حمایت درختان پس از کاشت، مدیریت حفظ و بهبود فضاهای سبز شهری، معرفی گونههای مناسب کاشت در محیطهای شهری ایران، و استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز شهری است. ساختار این کتاب غیر از پوشش دادن برخی سرفصلهای برنامه درسی مقطع کارشناسی رشتههای جنگلداری، مهندسی فضای سبز و مهندسی طراحی محیط زیست، بخشهایی از سرفصلهای برنامههای درسی کارشناسی ارشد جنگلداری، جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی طراحی محیط زیست، و دکترای رشتههای جنگلداری، باغبانی و شهرسازی را نیز شامل میشود.

دریافت فایل فهرست کتاب


30 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 5667