متن کامل خبر


 
چاپ کتاب تربیت دینی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات

خلاصه خبر: کتاب تربیت دینی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات، تألیف دکتر سید مهدی سجادی، در فروردین ماه 1396 چاپ شد

تربیت دینی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات

کتاب تربیت دینی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات، تألیف دکتر سید مهدی سجادی، در فروردین ماه 1396 چاپ شد.

نگارندگان:دکتر سید مهدی سجادی
چاپ اول: 1396
نوبت چاپ:اول
تاريخ انتشار:1396
شمارگان:1000
شابک: 9-35-7589-600-978
بها:150,000 ريال
تأثير جهاني شدن اطلاعات و ارتباطات بر موضوعات اجتماعي، به‌خصوص تربيت و تربیت دینی غيرقابل انكار است. بر اساس يافته‌هاي علمي مرتبط با موضوع، اين حقيقت آشكار شده است كه جهاني شدن اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان يك فرايند، سه جنبه اساسي را داراست: جنبه معرفت‌شناختي، جنبه روش‌شناختي و جنبه مربوط به محتوي . جهاني شدن اطلاعات و ارتباطات با گستراندن و تسريع جريان انتقال اطلاعات، جايگاه و نقش واقعي دانش را تحت تأثير قرارداده و نتيجتاً دانش را با اطلاعات همسنگ و هم ارزش مي‌كند. همسنگي و برابرسازي دانش با اطلاعات، خود چالش‌هايي را براي فرايند تربيت ديني كه به نوعي به جايگاه متمايز و متعالي دانش تكيه مي‌زند، فراهم مي‌سازد. در فصل اول کتاب به تأثیر برابری دانش با اطلاعات بر فرايند تربيت ديني اشاره شده است. ملاحظات روش‌شناختي، جنبه دوم جهاني شدن ارتباطات و اطلاعات محسوب مي‌شود. اينترنت از عناصر اصلي ملاحظات روش‌شناختي روند جهاني شدن اطلاعات و ارتباطات است كه نقش حياتي و منحصر به‌فرد را در حيطه روش‌هاي آموزش و يادگيري ايفا مي‌كند. رواج اينترنت، در واقع به معنای تغيير در فضاهاي روش‌شناختي سنتي است كه بر فرايندهاي تربيتي غلبه يافته‌اند و همچنين به معنای ايجاد فضاي جديد روشي؛ همچون فضاي ريزوماتيك در حوزه روش‌شناسي تربيتي است. اينترنت به‌عنوان يك ريزم، چالش‌هايي را متوجه شيوه‌هاي سنتي و رايج تربيت ديني مي‌سازد كه در فصل دوم کتاب به آن پرداخته شده است. ديگر جنبه جهاني شدن اطلاعات و ارتباطات خلق فضاهاي يادگيري ابر متنی به‌جاي يادگيري منحصر به متن در حوزه تربيت ديني است، كه البته خود به چالش‌هايي در زمينه فرايند تعليم و تربيت ديني صرفاً مبتني بر متن مکتوب منجر خواهد شد. اين موضوع نيز در فصل سوم مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
بر اساس آنچه كه در سه فصل اول کتاب بدان اشاره شده است، در فصل چهارم، سعي نگارنده بر اين است تا رويكردهاي تربيت ديني را كه متناظر و متناسب با پيامدهاي چالش برانگيز جهاني شدن اطلاعات و ارتباطات است، مورد بررسي قرار داده و در نهایت رويكرد مختار خود را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. در واقع سوال اصلي كه در اين فصل مورد توجه قرار مي‌گيرد، ناظر بر رويكردهايي از تعليم و تربيت ديني است كه تنها تحت تأثير پيامدهاي جهاني شدن اطلاعات و ارتباطات و از منظر اقتضائات آن موضوعيت مي‌يابند. هدف از بررسي اين موضوع نيز يافتن رويكرد منطقي مواجهه با چالش‌هاي منفي جهاني شدن اطلاعات و ارتباطات و پاسخ به چالش‌هاي مثبت آن مي‌باشد. در اين فصل عناصري از رويكرد مختار همچون اهداف، روش‌ها و برنامه درسي و ويژگي‌هاي آنها متناظر با تأثيرات جهاني شدن اطلاعات و ارتباطات، مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل پنجم نيز مدل مطلوب تعليم و تربيت ديني مورد نظر را همراه با ويژگي‌هاي عناصر آن مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده‌ایم.

دریافت فایل فهرست کتاب


9 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 5593