متن کامل خبر


 
کتاب تولید، بهرهبرداری و کنترل در سیستمهای قدرت

خلاصه خبر: کتاب تولید، بهرهبرداری و کنترل در سیستمهای قدرت، ترجمه دکتر سید غلامرضا موسوی و سکینه شکوهیان، در دی ماه 1395 چاپ شد.

کتاب تولید، بهرهبرداری و کنترل در سیستمهای قدرت

کتاب تولید، بهرهبرداری و کنترل در سیستمهای قدرت، ترجمه دکتر سید غلامرضا موسوی و سکینه شکوهیان، در دی ماه 1395 چاپ شد.

نگارندگان: آلن.ج.وود، بوریس.اف.ولن برگ
مترجم: دکتر حسین سیفی
چاپ اول: 1371
چاپ سوم: 1393
چاپ چهارم: 1394
چاپ پنجم: 1395
نوبت چاپ:ششم
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک: 7-62-5394-600-978
بها:300,000 ريال

هدف عمده این کتاب معرفی و بیان موضوعات اقتصادی و مهندسی در رابطه با برنامهریزی، بهرهبرداری و کنترل سیستمهای تولید و انتقال قدرت است. استفاده اصلی از کتاب برای دانشجویان سال اول برق (قدرت) تحصیلی تکمیلی است. هفت فصل اول ترتیبی را پی میگیرد که هر فصل مسائل پیچیدهتر و روشهای جدیدتری را در برنامهریزی تولید بیان مینماید. فصل هشتم روشهای آماری را در محاسبات مربوط به مصرف سوخت و هزینه تولید انرژی بررسی میکند. این فصل مستقل است و میتواند بعد از هفت فصل اول در هر جا بیان گردد. فصل نهم کنترل تولید و روشهای رایج و معمول در شرکتهای برق آمریکایی را مطالعه مینماید. در این فصل سعی کردهایم که تصویری کلی از اینکه چگونه اجزای گوناگون در سیستم کنترل یک شبکه قدرت با هم کار میکنند، ارائه نماییم.

دریافت فایل فهرست کتاب


6 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 5871