متن کامل خبر


 
چاپ کتاب طراحی شهری خیابان و میدان

خلاصه خبر: کتاب طراحی شهری خیابان و میدان، ترجمه دکتر حسن علی پورمند، در شهریور 1395 چاپ شد.

کتاب طراحی شهری خیابان و میدان، ترجمه دکتر حسن علی پورمند، در شهریور 1395 چاپ شد.

نگارنده: کلیف موتین
مترجم: حسن پورمند
نوبت چاپ کتاب اصلی:سوم
نوبت چاپ کتاب ترجمه:اول
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک: 3-31-7589-600-978
بها:320,000 ريال
موتین در مقدمه کتاب اول اشاره میکند که موضوع کتاب براساس اصول هنری است که از سوی کامیلو زیته بیان شده است. شکی نیست که در مقوله طراحی شهری مهمترین نقشها متعلق به میدان و خیابان است. در واقع معنا و نقشی که این عناصر اساسی در شهر به عهده دارند، بهتدریج مورد غفلت قرار گرفته و یا بر اثر دیدگاههای جدیدی که ارائه شده، تعاریف دیگری از آنها مدنظر بوده است. در این خصوص، مسئله برنامهریزی، تصمیمگیری و تصمیمسازی مطرح و با توجه به چگونگی تخصیص و توزیع منابع، نقش حکومت به شکلی بارز جلوه میکند.
از منظر این کتاب، طراحی شهری، مطالعه طراحی در حوزههای عمومی شهر مانند خیابانها، میادین، پارکهای عمومی و همچنین نماهای ساختمانهایی است که متعلق به عموم مردم میباشند. کتاب حاضر در پی روش زیته و بهمنظور انتشار قواعدی برای طراحی و برنامهریزی مجموعههای حوزه شهری است. در این نوشتار تحلیلی از اجزای خیابانها و میادین که در شهرهای تاریخی ساخته شدهاند، ارائه و این امکان وجود دارد که برخی از کیفیتهای آنها را بتوان در توسعه آینده – البته نه با تصویرسازی مستقیم- بلکه با استخدام اصول مهم آن مجموعهها مورد توجه قرار داد.

دریافت فایل فهرست کتاب


19 مهر 1395 / تعداد نمایش : 5679