متن کامل خبر


 
کتاب انکوژن‌ها و سرطان، تألیف دکتر سعید آبرون و دکتر فاطمه یوسف‌پور، چاپ شد.

خلاصه خبر: کتاب انکوژن‌ها و سرطان، تألیف دکتر سعید آبرون و دکتر فاطمه یوسف‌پور، در شهریور 1395 چاپ شد.

انکوژن‌ها و سرطان

کتاب انکوژن‌ها و سرطان، تألیف دکتر سعید آبرون و دکتر فاطمه یوسف‌پور، در شهریور 1395 چاپ شد.

نگارندگان: دکتر سعید آبرون و دکتر فاطمه یوسف‌پور
نوبت چاپ:اول
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک: 1-28-7589-600-978
بها:350,000 ريال
در این کتاب، انکوژن بر اساس تلفیق دسته اول و سوم تنظیم شده است. حضور آنها از سوی خارج سلول به داخل سیتوپلاسم و هسته در سه فصل مجزا، و در هر فصل انکوژنها بر اساس حروفA,B,C,… تنظیم و بررسی شده است (به استثنا کاپا و لامبدا که در ابتدا آورده شدهاند). برخی از انکوژنها هم در سیتوپلاسم فعالیت دارند و هم در هسته ولی فعالیت اصلی آنها در هسته است، بنابراین درباره این نوع انکوژنها بیشتر در فصل هسته توضیح داده شده است.
در بخش دوم، اختصارات بهکار رفته در این کتاب بر اساس حروف A, B, C, …بهطور کامل آورده شده است.
در بخش سوم، اسامی مترادف انکوژنها را به همراه شناسنامه آن (جایگاه کروموزومی و شماره اختصاص یافته به ژن) را معرفی مینماید که این اسامی بر اساس حروف A, B, C, … تنظیم شده است.
در بخش چهارم، منابع استفاده شده در این کتاب نیز بر اساس حروف، A,B,C, …آمده است

دریافت فایل فهرست کتاب


28 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 6116