متن کامل خبر


 
شماره 1 فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران چاپ شد

خلاصه خبر: شماره 1 فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران در 30 تیر 1395 چاپ شد

دوره 20 شماره 1 فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران در 30 تیر 1395 چاپ شد.

فهرست مقالات

  • طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته
  • مدل ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در دستگاه‌های پزشکی بر اساس تکنیک FMEA و تئوری فازی
  • طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار
  • طراحی مدل کسب مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور و مدیر محور با تبیین نقش ابعاد قابلیت های پویا
  • طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی
  • مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با خریداران ریسک گریز
  • بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی (مورد مطالعه: گروههای هنری شهر اصفهان)
  • ارزیابی و پیش‌بینی تولید پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی فازی چند درجه‌ای و شبکه عصبی مصنوعی(مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله)

5 مرداد 1395 / تعداد نمایش : 5076