متن کامل خبر


 
شماره 1 فصلنامه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس چاپ شد

خلاصه خبر: دوره 6 شماره 1 فصلنامه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس در 3 خرداد 1395 چاپ شد

دوره 6 شماره 1 فصلنامه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس در 3 خرداد 1395 چاپ شد.

فهرست مقالات

  • جدا سازی باکتری های مغناطیسی از مناطق مختلف ایران و شناسایی نانو ذرات آهن سنتزی درون آن ها
  • بررسی اثر ضدرگ‌زایی آرتیمیزینین و ارائه یک برنامه دارودهی برای درمان تومور سرطانی: یک رویکرد مبتنی بر نظریه سیستم و کنترل
  • سنتزسبز و تعیین مشخصات نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی بذر گیاه کنجد
  • بررسی سینتیک و ایزوترم جذب فلز نیکل و روی بوسیله قارچ ساکارومیسس کارلزبرژنزیس
  • بررسی میزان بازیافت نفت خام با استفاده از رامنولیپید تولید شده از سویه های جدا شده از چاههای نفت ایران
  • خواص آنتی اکسیدانی عصاره های خام مخاط و صفحه دهانی شقایق دریاییStichodactyla haddoni
  • جداسازی و تعیین خصوصیت بیوشیمیایی پروتئاز مقاوم به شوینده از سویه باسیلویس پومیلوس
  • کلونینگ، بیان ژن، خالص سازی و تعیین خصوصیات آنزیم ACC دآمیناز از باکتری سودوموناس فلورسنس

30 تیر 1395 / تعداد نمایش : 5368