متن کامل خبر


 
فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی در 2 تیر 1395 چاپ شد

خلاصه خبر:

دوره 16 شماره 1 فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی در 2 تیر 1395 چاپ شد.

فهرست مقالات

  • ارزش گذاری اقتضایی و ارزیابی تأثیر سیاست های گسترش بیمه های اجتماعی درمان بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم درآمد در بخش غیررسمی اشتغال
  • برآورد تابع تولید مناسب برای ایران با وجود نهاده انرژی و تحقیق و توسعه: روش الگوریتم ژنتیک
  • بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه
  • بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران
  • برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید برای اقتصاد ایران
  • اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش خدمات به روش تصمیم گیری تاپسیس فازی، مطالعه موردی:سازمان آ.ت.
  • بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران
  • بررسی اثرات صرفه‌های ناشی از تجمع های صنعتی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران (1389-1379)
  • اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در ایران
  • رقابت ایران، روسیه و قطر برای دستیابی به بازار گاز هندوستان

8 تیر 1395 / تعداد نمایش : 5205