متن کامل خبر


 
چاپ فصلنامه نقد ادبی

خلاصه خبر:

دوره 8 شماره 32 فصلنامه نقد ادبی در 8 خرداد 1395 چاپ شد.

فهرست مقالات

  • نقش تشبیه در خلق فضای بوف کور
  • نسبیت زبانی و درک رنگ آسمان در شعر فارسی
  • مجموعۀ تلویزیونی «گوهر کمال» و اثرپذیری آن از رمان «سال بلوا»
  • تأثیر پیرامتن‌ها بر شکل‌گیری یا تحریف معنای متن: بررسی دوگانگی رمان شطرنج با ماشین قیامت از دریچۀ پیرامتن‌ها
  • ساختارشکنی تفاسیر دوگانه شعر حافظ در نگاره سلطان محمد نقاش
  • از یقین به تردید: بررسی تحول وجه نماییِ قهرمانِ رمان طوبی و معنای شب از دیدگاه نشانه شناسی اجتماعی
  • تحلیل استنادی مقالات فصلنامه‌ی علمی ‌– پژوهشی نقد ادبی (شماره‌های ۱-۲۸)
  • نقد پژوهشهای آیرونی شناسی فارسی: ناهمخوانی نمونه‌های فارسی با مفهوم اصلی آیرونی در بلاغت غربی
  • نقد مقالة «هاله‌های موسیقیایی در معنای دو واژه در شعر حافظ»

17 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 5061