متن کامل خبر


 
چاپ دوماهنامه جستارهای زبانی

خلاصه خبر:

دوره 7 شماره 2 دوماهنامه جستارهای زبانی در 8 خرداد 1395 چاپ شد.

فهرست مقالات

 • تحلیل نشانه- معناشناختی احساس حسادت در داستان «طلب آمرزش» اثر صادق هدایت
 • بررسی بندهای موصولی تحدیدی و غیرتحدیدی در زبان‌های فارسی و آلمانی
 • تحلیل گفتمان انتقادی شیوة نام‌گزینی و حضور/ عدم حضور ایران در مطالب نشریة آمریکایی تایم از دهة 1920
 • مجهول‌ در کرمانجی و سورانی بر پایۀ دستور نقش و ارجاع
 • بررسی مشخصۀ واژگانی و جایگاه نحوی قید اجباری در زبان فارسی
 • کارکردهای زیباشناختی نقش‌نما در شعر معاصر
 • نقش پادگفتمانی استعارة زبانی در ترمیم فرایند ارتباطی در نامه های نیما یوشیج
 • بررسی و تحلیل نظریة نظم عبدالقاهر جرجانی در پرتوی نظریة نقش‌گرای هلیدی
 • توصیف و تحلیل فرآیندهای واجی گویش گالشی: رویکرد بهینگی
 • تناوب‌های گذرایی در فارسی؛ تحقیقی براساس آراءِ بت لوین
 • خشونت کلامی در نمایشنامة هاملت با سالاد فصل: رویکردی گفتمانی
 • بررسی گروه حرف تعریف در زبان فارسی برپایه برنامه کمینه‌گرا
 • بررسی معنایی، نحوی و کاربردشناختی سببی‌های مرکب در ترکی آذری
 • زمان دستوری و نمود در گویش لری بالاگریوه

17 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 5334