متن کامل خبر


 
کتاب امواج الاستیک و فراصوتی چاپ شد

خلاصه خبر:

چاپ کتاب امواج الاستیک و فراصوتی

نگارنده: برایان ام. لمپریر
مترجمان: دکتر منیژه مختاری دیزجی و عفت سلیمانی
نوبت چاپ: اول
چاپ اول: 1394
شمارگان: 1000
شابک: 978-600-7589-17-5
بها: 270.000 ریال
کتاب ترجمه شده حاضر دارای دو بخش است که در بخش نخست، تعاریف اولیه، پیشینه موضوع، کاربردها، مفاهیم و تعاریف تخصصی، برهمکنشها، تجهیزات و سختافزار مربوط به امواج مکانیکی بهویژه صوتیات تببین شده است. این مفاهیم قابل استفاده برای تمام علاقهمندان به موضوع امواج و صوتیات است. همچنین در بخش دوم کتاب، اصول و زیربنای نظری متناظر با مفاهیم بخش اول کتاب بهصورت مبسوط و در قالب سیزده فصل پیوست ارائه شده است. ارائه اصول فیزیکی امواج الاستیک و فراصوت با دو بیان توصیفی و نظری در یک کتاب منفرد از ویژگیهای منحصربه فرد این کتاب بهشمار میرود که تاکنون در هیچیک از کتابهای تألیفی یا ترجمهای دیگری در موضوع امواج به آن پرداخته نشده است).

دریافت فایل فهرست کتاب


1 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 5761