فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم‌های 6 گانه ( ایجاد، تغییر، ادغام، حذف و جایگزینی برنامه درسی) مشترک 27
فرم شماره 1: مشخصات اعضای هیأت علمی مربوط به رشته مورد درخواست و وضعیت موجود مشترک 8
فرم شماره 2 : جمعیت پذیرفته شدگان در آخرین آزمون سراسری؛ جمعیت دانش آموختگان؛ امکانات آموزشی و کمک آموزشی و ... مشترک 10
فرم شماره 3 : درخواست ایجاد رشته های تحصیلی مشترک 6
فرم شماره 4 : تسهیلات و تجهیزات آزمایشگاهی؛ جمعیت کل دانشجویی؛ شاخص‌های کمی مشترک 7