معاون آموزشی


 

اسداله کردنائیج
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد


محمدرضا کلباسی مسجدشاهی
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

شروع: 1397/04/17
پایان : 1400/08/22


مختار جلالی جواران
استاد دانشکده کشاورزی

شروع: 1393/05/26
پایان : 1397/04/17


انوشیروان کاظم نژادلیلی
استاد دانشکده علوم پزشکی

شروع: 1389/05/23
پایان : 1393/05/26


ابوالفضل حسنی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

شروع: 1388/08/09
پایان : 1389/05/19


حسین نادری منش
استاد دانشکده علوم زیستی

شروع: 1384/07/27
پایان : 1388/08/09


سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار دانشکده علوم انسانی

شروع: 1381/11/02
پایان : 1384/07/26


محمدتقی احمدی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

شروع: 1378/07/26
پایان : 1381/11/02


سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار دانشکده علوم انسانی

شروع: 1376/07/27
پایان : 1378/07/26


حسن خالقی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

شروع: 1375/04/10
پایان : 1376/07/27


جعفر توفیقی داریان
استاد دانشکده مهندسی شیمی

شروع: 1370/09/28
پایان : 1375/04/09


حسین گنجی دوست
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

شروع: 1368/02/10
پایان : 1370/09/17


حسین شکوئی

شروع: 1367/09/15
پایان : 1368/02/10


 

مرحوم محمد تقی خانی
استاد دانشکده علوم پزشکی

شروع: 1363/08/01
پایان : 1364/06/01


سیدکمال چهارسوقی
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها

شروع: 1367/09/15
پایان : 1364/06/01