متن کامل خبر


 
اطلاعیه تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی بهمن 1392

خلاصه خبر: قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری ورودی بهمن ماه سال 1392(موضوع تمدید سنوات مازاد تحصیلی)

بر اساس مصوبه شماره 434 مورخ 28/08/1397 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه "در صورتیکه دانشجویان مقطع دکتری ورودی بهمن ماه 1392 بر اساس شیوه نامه تمدید تحصیلی مصوب شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ مقرر موفق به دفاع از رساله خود نشده اند /نمی شوند مشروط به ارسال پرونده ها حداکثر تا تاریخ 30/11/1397 به مدیریت آموزشی دانشگاه ،مقرر شد چنانچه این دانشجویان فرم تکمیل شده کمیسیون بررسی موارد خاص و تقاضای کتبی خود مبنی بر تمدید مازاد تحصیلی در قالب مفاد "شیوه نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت مجاز تحصیلی" مصوب 19/10/1389 هیات رئیسه دانشگاه را به مدیریت آموزشی دانشگاه تحویل نمایند،آن مدیریت مجاز است بر حسب مورد نسبت به انجام تمدید تحصیلی برای دفاع از رساله حداکثر تا تاریخ 15/02/1398 اقدام نماید.در صورت عدم دفاع دانشجویان از رساله در مهلت مقرر حکم اخراج صادر شود."

لذا دانشجویان مذکور در صورتیکه تاکنون از رساله خود دفاع ننموده اند و متقاضی تمدید تحصیلی تا 15/02/98می باشند ضروری است حداکثر تا 15/12/1397 نسبت به تکمیل فرم کمیسیون موارد خاص اقدام نموده و جهت ارسال آن به مدیریت آموزشی دانشگاه تحویل آموزش دانشکده نمایند

 

منبع خبر: مدیریت امور آموزشی


14 آذر 1397 / تعداد نمایش : 4245