متن کامل خبر


 
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94

خلاصه خبر: برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94 اعلام شد

نام درس تاریخ ساعت نام استاد مکان آزمون
زبان و نگارش فارسی   16/3/95 10-8
 • استاد حاجیان
 • استاد دری
 • استاد ذوالفقاری
 • سالن شهدای گمنام طبقه زیرزمین دانشکده علوم انسانی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
منطق و روش شناسی   16/3/95 12- 10
 • استادحجتی
 • استاد نبوی
 • استادحسینی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن شهدای گمنام طبقه زیرزمین دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
تربیت اسلامی   16/3/95 15-13
 • استادایمانی
 • استاد وجدانی
 • استاد روحی
 • سالن شهدای گمنام طبقه زیرزمین دانشکده علوم انسانی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
روش تدریس   17/3/95 10-8
 • استاد شعبانی
 • استاد طلایی
 • استاد بهرنگی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی سالن
 • شهدای گمنام طبقه زیرزمین دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
کاربرد روان شناسی در آموزش   17/3/95 12- 10
 • استاد اسماعیلی
 • استاد آزاد فلاح
 • استاد طباطبایی
 • سالن شهدای گمنام طبقه زیرزمین دانشکده علوم انسانی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
روانشناسی یادگیری   17/3/95 15-13
 • استاد مهدویان
 • استاد آرمند
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
تکنولوژی آموزشی با تأکید بر آموزش   18/3/95 10- 8
 • استاد حاتمی
 • استاد نوروزی
 • استاد فردانش
 • سالن شهدای گمنام طبقه زیرزمین دانشکده علوم انسانی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
اندیشه اسلامی   18/3/95 12-10
 • استاد جمشیدی
 • استاد روحی
 • سالن شهدای گمنام طبقه زیرزمین دانشکده علوم انسانی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
روش شناسی   19/3/95 10- 8
 • استاد نبوی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی سالن
سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی   19/3/95 12- 10
 • استاد شعبانی
 • شهدای گمنام طبقه زیرزمین دانشکده علوم انسانی

دریافت فایل برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94


26 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 38638