گردهمایی‌ها


 

bulletمقدمه

گردهمایی مدیران گروه‌ها از جمله نشست‌های عمومی مدیران دانشگاه می‌باشد که در هر سال دو بار با حضور اعضای هیأت رئیسه دانشگاه، مدیران ستادی دانشگاه، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و با محوریت مدیران گروه‌ها تشکیل می‌گردد.
دستور کار این گردهمایی‌ها پس از نظرخواهی از دانشکده‌ها و حسب شرایط و مقتضیات موجود به پیشنهاد کمیته پیگیری مباحث گردهمایی مدیریت برنامه‌ریزی، گسترش و بازنگری و تأیید هیأت رئیسه دانشگاه مشخص می‌شود و سپس برنامه‌ریزی لازم برای اجرای آن با تشکیل ستادی در این مدیریت صورت می‌‌پذیرد.
طبق روال معمول در برنامه این نشست که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد، پس از سخنرانی رئیس دانشگاه و برخی از معاونان و مدیران دانشگاه (حسب مورد) و سخنرانی یک نفر مدعو (با عنایت به موضوع نشست)، پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر با تشکیل میزگرد اعضای هیأت رئیسه و حاضران در جلسه پیش‌بینی و اجرا می‌شود.
ضمناً رئیس این گردهمایی، رئیس دانشگاه و دبیر آن، مدیر برنامه‌ریزی، گسترش و بازنگری می‌باشد.

bullet اهداف کلان مصوب گردهمایی

 1. تقویت اطلاع‌رسانی و تعامل میان سطوح مختلف مدیریت دانشگاه
 2. شناسایی مسائل و مشكلات و تبیین راهكارهای لازم
 3. آشنایی بیشتر مدیران گروه‌های آموزشی با برنامه‌‏ها و سیاست‏‌های كلان دانشگاه در امور مختلف و تبیین آنها
 4. ارتقای كمی و كیفی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه با تكیه بر اصل مشورت و نظارت‌پذیری
 5. آگاهی بیشتر مدیران ستادی دانشگاه از مسائل و مشكلات بدنه دانشگاه
 6. آگاهی بیشتر مدیران گروه‌ها از مسائل و مشكلات دانشگاه

bullet اهم دستور جلسات نشست‌های قبلی

 1. راهکارهای افزایش جذب دانشجوی برتر در دانشگاه (سومین گردهمایی- 79.12.13 و هفدهمین گردهمایی- 88.4.22)
 2. راهکارهای افزایش حضور موثر اعضای هیأت علمی و دانشجویان در دانشگاه ( تکرار)
 3. بررسی «قانون استقلال دانشگاه ها: چالش ها، فرصت ها و تحدید های فرارو»
 4. تغییر ساختار سازمانی دانشگاه ها ( موضوع ماده 49 برنامه چهارم توسعه کشوری) (تکرار)
 5. بررسی راهکار های افزایش مشارکت گروه های آموزشی در ارتقای روند برنامه ریزی آموزشی دانشگاه (ششمین گردهمایی- 81.7.23)
 6. بررسی مسائل و مشکلات مربوط به حوزه های پژوهشی و اداری و مالی گروه های آموزشی (هفتمین گردهمایی- 81.12.13)
 7. مدیریت بهینه در گروه های آموزشی (هشتمین گردهمایی- 82.7.22)
 8. تأملی در نظام تحقیقات دانشگاه برای بازنگری سیاست ها، برنامه ها و راهکارهای پژوهشی (نهمین گردهمایی- 82.12.20)
 9. تحولات جدید دانشگاه ها – فرصت های فرارو / روان سازی و بهینه سازی قوانین و مقررات در دانشگاه (یازدهمین گردهمایی- 83.12.18)
 10. راهکارهای ارتقای کیفیت در گروه های علمی، روان سازی سیستم / تنوع ورودیها / آیین نامه جدید دکتری (سیزدهمین گردهمایی- 85.8.9)
 11. بررسی اقدامات انجام شده در زمینه ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه (چهاردهمین گردهمایی- 86.6.23)
 12. رسالت فرهنگی اعضای هیأت علمی (پانزدهمین گردهمایی- 86.7.15)
 13. تبیین برنامه راهبردی دانشگاه / نقش مدیران گروه های آموزشی در اجرای برنامه راهبردی (شانزدهمین گردهمایی- 87.3.29).
 14. ضرورت تحول در نظام مدیریت آموزشی دانشگاه با تأکید بر شرح وظایف مدیران گروه های آموزشی (هجدهمین گردهمایی- 89.4.1)
 15. بررسی راهکارهای ارتقای تراز دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی(نوزدهمین گردهمایی- 89.11.27)
 16. بررسی مسائل و مشکلات گروههای آموزشی (بیستمین گردهمایی - 90.10.21)
 17. راهکارهای ارتقاء کیفیت تدریس (بیست و یکمین گردهمایی- 91.3.24)
 18. رسالت گروه های آموزشی دانشگاه در مدیریت بهینه منابع (بیست و دومین گردهمایی - 91.9.15)
 19. راهکارهای تأمین منابع مالی پایدار دانشگاه (چالش ها، الزامات و راهکارها) (بیست و سومین گردهمایی – 92.9.13)
 20. توسعه کیفی و هدفمند دانشگاه (بیست و چهارمین گردهمایی- 93.10.17)
 21. تبادل نظر با مدیران گروه ها و مسئولان دانشکده ها درباره برنامه تحول راهبردی دانشگاه (بیست و پنجمین گردهمایی – 24/3/94)
 22. «توسعه فعالیت های بین المللی دانشگاه» و «مدیران گروه ها و طرح تحول راهبردی دانشگاه» (بیست و ششمین گردهمایی – 14/10/94)
 23. مزیت های رقابتی دانشگاه تربیت مدرس در عرصه های ملی و فراملی (بیست و هفتمین گردهمایی- 95/4/22)
 24. تعامل شبکه ای و میان رشته ای (بیست و هشتمین گردهمایی- 95/11/12)

bulletگردهمایی‌های برگزار شده