پایش طرح تحول راهبردی دانشگاه


 

دانشگاه در راستاي چشم انداز و ماموریت هاي خود، با توجه به اهداف برنامه راهبردي،برنامه طرح تحول راهبردي را تبیین نموده است. اجراي موفق طرح تحول راهبردي نیازمند اجراي صحیح و مؤثر اقدامات راهبردي است و این نیازمند ارزیابی و پایش مستمر عملکرد اقدامات در راستاي دستیابی به اهداف طرح تحول می باشد. پایش میزان پیشرفت اجراي طرح تحول راهبردي و تحقق اهداف راهبردي بر عهده دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازي عملکرد دانشگاه است.

bullet گزارش پایش بسته های موفقیت طرح تحول راهبردی نیمسال اول 96-95

bullet گزارش پایش بسته های موفقیت طرح تحول راهبردی نیمسال دوم 96-95

bullet گزارش پایش بسته های موفقیت طرح تحول راهبردی نیمسال اول 97-96