شرح وظایف


 
  • نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت مؤسسه و تعیین میزان تحقق اهداف در ایعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی
  • هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع مؤسسه
  • نظارت و ارزیابی برنامه های راهبردی و عملیاتی مؤسسه و پایش مستمر و نظام مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه ها
  • تشکیل کارگروه های تخصصی نظات، ارزیابی و تضمین کیفیت با هماهنگی رئیس مؤسسه
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آئین نامه ها و دستورالعمل ه در تمام حوزه های فعالیت مؤسسه
  • مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه های آموزشی و پژوهشی مؤسسه
  • پیگیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی درونی و بیرونی مؤسسه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملکرد معاونت ها، واحدها و گروه های کاری مؤسسه
  • فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی دولتی و غیر دولتی
  • ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمانی مؤسسه