معرفی


 

حوزه ریاست دانشگاه متشکل از مدیریت‌های دفتر ریاست، دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی، دفتر برنامه و بودجه، مدیریت روابط عمومی، دفتر ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد و حراست می‌باشد.

bulletشرح وظایف

  • پیشبرد و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغ شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ویژه اساسنامه دانشگاه، سند چشم انداز 20ساله و برنامه راهبردی دانشگاه و مصوبات هیأت‌امنا
  • هدایت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی دانشگاه و اداره امور در چارچوب قوانین و مقررات
  • هماهنگی بین فعالیت‌های مختلف دانشگاه، انتصاب و بركناری كاركنان دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات
  • پیشنهاد تشكیلات دانشگاه به هیأت امناء، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
  • رسیدگی به مكاتبات و مراجعات و حضور درمراجع قانونی و جلسات شورای دانشگاه و سایر مجامع ایفای نقش می‌نماید
  • نظارت با نقش محوری در هیأت رئیسه بر حسن اجرای مصوبات هیأت رئیسه، ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه نیز نظارت دارد