آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 

bulletآئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها (مصوبات هیأت امناء)


bullet آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌های دبیرخانه هیأت ممیزه


bullet آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌های دبیرخانه هیئت اجرایی جذب هیأت‌علمی


bulletآئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌های دبیرخانه تشکل‌های اسلامی