متن کامل خبر


 
امکان انتشار نشریه دانشگاهی از سوی پژوهشگران پسادکتری در دانشگاه

خلاصه خبر: بیست و چهارمین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی 28 دیماه در سالن رواق اندیشه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد. ئر این جلسه امکان فعالیت دانشجویان پسادکتری در نشریات دانشگاهی بررسی شد.

اعطای مجوز به نشریات«لیک» به صاحب امتیازی کانون فرهنگی و هنری «کلمه» و «مهندسی سنگ» با صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویی مکانیک سنگ از مصوبات این جلسه بود.
همچنین در این جلسه اعضای کارگروه با تغییر مدیرمسئول و سردبیر نشریات «ایمنی و سلامت کار» و «پژوهش‌های باستان‌شناسی» و همچنین تغییر مدیر مسئول نشریه «سلامت باروری» موافقت کردند.
موافقت با فعالیت دانشجویان پسادکتری به عنوان صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریات دانشگاهی از دیگر مصوبات این جلسه بود.
گفتنی است شیوه نامه اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، تکلیفی را برای فعالیت پژوهشگران پسادکترا مشخص نکرده است.

30 دی 1398 / تعداد نمایش : 228