اساسنامه دانشگاه


 

اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس پس از اعمال اصلاحات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
مصوب جلسه 607 مورخ 86/4/5

bullet ماده 1:

دانشگاه تربیت مدرس كه از این پس در این اساسنامه دانشگاه نامیده می‌شود برخاسته ازانقلاب شكوهمند اسلامی به عنوان یك دانشگاه پیشرو در آموزش، پژوهش،‌ تولید و ترویج علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و انقلابی با اهداف ذیل برای مدت نامحدود تأسیس می‌شود.
1- تربیت اعضای هیأت علمی و محققان مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامی در رشته‌های علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و تحقیقاتی كشور به منظور ارتقای كیفیت علمی و آموزشی و پژوهشی و كمك به گسترش تحصیلات عالی و تحول اساسی در آن.
2- مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری و افزایش سهم تولیدات علمی و توسعه علوم انسانی با تأكید بر مبانی اسلامی و نیازهای ملی و فناوری‌های نوین و كاربرد‌ی كردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل پویا و سازنده با مراکز علمی، منطقه ای و بین‌المللی.
3- تلاش در جهت تحقق فرهنگ اسلامی از طریق تقویت و تعمیق بینش دینی و گسترش فضایل اخلاقی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده بر پایه تعالیم قرآن، مكتب اهل بیت (ع) و ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی.

bullet ماده 2:

دانشگاه دارای شخصیت حقوقی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و از نظر اداری و مالی تابع مقررات خاص است كه به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید و اعتبارات آن تحت نظر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هزینه خواهد شد.

bullet ماده 3:

مركز دانشگاه در تهران است و تأسیس شعب آن در سطح ملی و بین‌المللی منوط به تأیید شورای دانشگاه و تصویب هیأت امناء دانشگاه و در چارچوب قوانین و مقررات كشور می باشد.

bullet ماده 4:

اركان دانشگاه عبارت است از :
1- هیأت امناء
2- شورای دانشگاه
3- رئیس دانشگاه

bullet ماده 5:

هیأت امناء دانشگاه متشكل خواهد بود از :
1- رئیس جمهوری
2- معاون اول رئیس جمهور
3- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
4- وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
5- رئیس دانشگاه
6- شش تن از شخصیت‌های فرهنگی و علمی‌كشور در رشته‌های مختلف علوم كه توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت تائید به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهند شد و به مدت پنج سال عهده‌دار عضویت در هیات خواهند بود.

تبصره : احكام اعضاء ردیف (6) توسط رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهد شد و انتصاب مجدد ایشان بلامانع است.

bullet ماده 6:

وظایف هیأت امناء دانشگاه عبارت است :
الف – تعیین خط مشی كلی دانشگاه.
ب – تصویب اصول برنامه‌های توسعه دانشگاه.
ج – تصویب بودجه سالانه دانشگاه و موسسات تابعه كه توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود و ارائه آن به مراجع ذیربط
د – تشخیص ضرورت تاسیس مقاطع تحصیلی و دانشكده‌های جدید نیز موسسات تحقیقاتی و علمی تابع دانشگاه و پیشنهاد به مراجع ذیربط.
ه - بررسی گزارش سالانه رئیس دانشگاه و تصمیم گیری در مورد رفع مشكلات و نقایص وپیشرفت بهتر امور.
و – تصویب تشكیلات دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات.
ز – نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی و اداری و مالی دانشگاه
ح - بررسی مسائلی كه طرح آن به نظر رئیس دانشگاه ضرورت دارد.
ط – جلب و قبول كمك ها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی بصورت نقدی یا غیر نقدی.
ی – اخذ تصمیم در باب نحوه ارتباط با دانشگاه‌ها و موسسات علمی و فرهنگی خارجی بین‌المللی در چارچوب مقررات كشوری.

bullet ماده 7:

شورای دانشگاه مركب از افراد ذیل است:
1- رئیس دانشگاه كه ریاست شورا را به عهده دارد.
2- معاونان دانشگاه
3- روسای دانشكده‌ها و مراكز و موسسات علمی و تحقیقاتی مستقل از دانشكده‌ها وابسته به دانشگاه.
4- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
5- دو نفر از دانشجویان مقطع دکتری (یكی از علوم انسانی و هنر و یكی از سایر رشته‌ها) به انتخاب دانشجویان دانشگاه.
6- دو نفر از اعضای هیأت علمی شورای آموزشی و دو نفر از اعضای هیأت علمی شورای پژوهشی به انتخاب شورای مربوط.

bullet ماده 8:

وظایف شورای دانشگاه عبارت است از:
الف – پیشنهاد تاسیس رشته‌های آموزش و پژوهشی جدید به مراجع ذیربط.
ب – تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته در چارچوب مقررات.
ج – بررسی طرح جامع و برنامه‌های توسعه دانشگاه و پیشنهاد اصول كلی آنها به هیأت امناء.
د – تصویب آئین‌نامه های آموزشی و پژوهشی خاص دانشگاه در چارچوب مقررات كلی .
ه - بررسی مسائل پیشنهادی رئیس دانشگاه.

bullet ماده 9:

اداره كلیه امور دانشگاه و نیز نمایندگی دانشگاه در مراجع رسمی و غیر رسمی بر عهده رئیس دانشگاه است كه به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین و با حكم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می‌شود

bullet ماده 10:

دانشگاه معاونانی به شرح زیر خواهد داشت:
1- معاون آموزشی
2- معاون دانشجویی و فرهنگی
3- معاون پژوهشی
4- معاون پشتیبانی و نیروی انسانی

تبصره : از این به بعد ساختار تشکیلات دانشگاه، شرح وظایف تفصیلی و تعداد معاونین و هرگونه تغییر در آنها براساس مقررات مربوطه و با تصویب هیأت امنا تعیین می‌گردد.

bullet ماده 11:

دانشگاه دارای دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی برای تربیت استاد و محقق خواهد بود.

bullet ماده 12:

دانشگاه با رعایت بند " د " ماده 6 مقاطع كارشناسی ارشد، دكترا و تخصص دایر خواهد كرد.

تبصره : اولویت با تاسیس دوره‌های كارشناسی ارشد و بالاتر است.

bullet ماده 13:

دانش‌آموختگان دانشگاه براساس اعلام نیاز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و آموزش و پرورش و در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی و دیگر مراكز آموزش عالی درخواهند آمد. مدت تحصیل این دانشجویان جزو سوابق خدمت ایشان محسوب خواهد شد.

تبصره 1 : آن دسته از دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری که برحسب اعلام نیاز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و آموزش و پرورش به عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها در می‌آیند موظفند دو برابر مدت تحصیل ‌در دانشگاه‌ها خدمت كنند.

تبصره 2 : دانش‌آموختگانی كه بتوانند به مقاطع تحصیلی بالاتر در دانشگاه یا سایر مراكز آموزش عالی معتبر داخل یا خارج‌از كشور وارد شوند یا بورس‌تحصیلی دریافت دارند، ‌برطبق آئین‌نامه ای كه به تصویب شورای دانشگاه خواهد رسید شروع خدمتشان تا پایان تحصیل به تعویق خواهد افتاد.

bullet ماده 14:

برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه با توجه به اهداف مندرج در ماده 1 ، توسط دانشگاه تهیه و تدوین شده و از طریق گروه‌های برنامه‌ریزی، طبق اولویت به تصویب مراجع ذیربط خواهد رسید.

تبصره : دانشجویان موظفند در نیمه دوم تحصیلات خود حداقل 4 واحد درسی به عنوان كارآموز به تدریس بپردازند.

bullet ماده 15:

دانشگاه می‌تواند با تصویب شورای دانشگاه و در چارچوب مقررات دانشجویان خود را برای طی بخشی از برنامه‌های آموزشی یا پژوهشی مربوط، به یكی از دانشگاه‌های معتبر داخل یا خارج برای تحصیل اعزام نماید و دانشگاه می‌تواند تا تكمیل امكانات آموزشی و پژوهشی خود از امكانات دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و تحقیقاتی استفاده كند. دانشگاه‌های داخلی لازم است با دانشجویان این دانشگاه در حد امكان همكاری نمایند.

تبصره : آئین‌نامه مربوط به نحوه اعزام دانشجویان به دانشگاه‌های دیگر توسط دانشگاه تهیه و به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد رسید.

bullet ماده 16:

دانشجویان دانشگاه موظفند تمام وقت خود را به تحصیل و انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اختصاص دهند و دانشگاه طبق ضوابطی كه از طرف شورای دانشگاه پیشنهاد و به تصویب مراجع ذیربط خواهد رسید حقوق ماهانه به ایشان پرداخت خواهد كرد.

تبصره: با توجه به شرایط و گزینش ویژه این دانشگاه طبق اساسنامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و صندوق رفاه دانشجویان موظفند هر سال برای هر یک از دانشجویان مقطع دکتری كمك هزینه تحصیلی برابر با حقوق و مزایای مربی پایه یك به ازای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در بودجه دانشگاه پیش‌بینی و به دانشگاه بموجب ردیف مجزا تخصیص دهند. این کمک هزینه شامل دانشجویانی می‌شود که به طرق دیگر (از قبیل بورس و مأمور به تحصیل) حقوق یا کمک هزینه دریافت نمی‌نمایند.

bullet ماده 17:

گزینش عمومی دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس طبق ضوابط گزینش استاد انجام می‌شود.

تبصره : هرگونه ضوابط ویژه درصورت نیاز پس از تصویب مراجع ذی‌ربط قابل اعمال است.

bullet ماده 18:

دانشگاه می‌تواند اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود در رشته‌های مختلف علمی را كه حداقل دارای مدرك دكتری باشند به استخدام رسمی در‌آورد. وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظفند برای تأمین اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه اولویت قائل شوند.

تبصره 1 : گزینش اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه تربیت مدرس شامل دو مرحله عمومی و علمی خواهد بود. گزینش عمومی برطبق ضوابط گزینش استاد و گزینش علمی توسط هیأت ممیزه دانشگاه انجام می‌شود.

تبصره 2 : دانشگاه تربیت مدرس دارای آئین‌نامه انضباطی هیأت علمی خواهد بود كه به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

bullet ماده 19:

دانشگاه می‌تواند با هماهنگی و نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق آئین‌نامه ای كه به تصویب هیات امناء خواهد رسید از متخصصان و استادان برجسته خارجی برای اشتغال در امور آموزشی و پژوهشی دعوت به همكاری نماید و با مراكز علمی و دانشگاهی و اشخاص قراردادهای فرهنگی و علمی برای اشتغال استادان خارجی منعقد كند.

bullet ماده 20:

دانشگاه مجاز است علما و دانشمندان برجسته داخلی و خارجی را با تصویب شورای دانشگاه به عضویت افتخاری بپذیرد.

bullet ماده 21:

دانشگاه می‌تواند با حفظ وظایف اصلی خود در تربیت استاد و محقق ،‌ با اشخاص و موسسات دولتی و غیردولتی قرارداد انجام خدمات پژوهشی و آموزشی منعقد كند و در مقابل حق‌الزحمه دریافت دارد. آئین‌نامه نحوه عقد قرارداد و نیز خرج وجوه حاصل باید به تصویب شورای دانشگاه برسد.

bullet ماده 22:

دانشگاه می‌تواند وجوه و اموال منقول و غیر منقولی را كه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء می‌شود بپذیرد. این هدایا بایستی با ذكر مشخصات كامل ثبت گردد و با نظر شورای دانشگاه به مصرف برسد.

bullet ماده 23:

در متن اساسنامه حسب موردنظر به جای عبارات «نخست وزیر»، «وزیر فرهنگ و آموزش عالی» و «وزارت فرهنگ و آموزش عالی» به ترتیب عبارات «معاون اول رئیس جمهور» ، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری» و «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جایگزین می‌شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ‌مسئولیت اجرای این اساسنامه را بر عهده‌ دارد و چگونگی ‌پیشرفت‌ كار را هر سال یك بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش می‌نماید.

اساسنامه دانشگاه در هشتادمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 65/5/21 و آخرین اصلاحات اساسنامه در ششصد و هفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 86/4/5 به تصویب رسیده است.