اهداف دانشگاه


 

دانشگاه تربيت مدرس كه برخاسته از انقلاب شكوهمند اسلامی است، به عنوان يك دانشگاه پيشرو در آموزش، پژوهش، توليد و ترويج علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری با مرجعيت علمی و هويت اسلامی و انقلابی بر اساس اهداف مندرج در اساسنامه و برنامه راهبردی خود، بر آن است تا آرمان‌های زير را تحقق بخشد:

 • تربيت اعضای هيأت علمی و محققان مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامی در رشته‌های علمی مورد نياز دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و تحقيقاتی كشور به منظور ارتقای كيفيت علمی و آموزشی و پژوهشی و كمك به گسترش تحصيلات عالی و تحول اساسی در آن.
 • مشارکت در توسعه و تقويت نهضت توليد علم و جنبش نرم‌افزاری و افزايش سهم توليدات علمی و توسعه علوم انسانی با تأكيد بر مبانی اسلامی و نيازهای ملّی و فناوری‌های نوين و كاربرد‌ی كردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از طريق تعامل پويا و سازنده با مراکز علمی، منطقه‌ای و بين‌المللی.
 • تلاش به منظور تحقق فرهنگ اسلامی از طريق تقويت و تعمیق بينش دينی و گسترش فضايل اخلاقی و افزايش مشارکت‌های اجتماعی و اشاعه روحيه ايثار و امید به آينده بر پايه تعاليم قرآن، مكتب اهل بيت (ع) و ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی.
 • ايجاد محيط يادگيری پويا وخلاق و پرورش مدرسان، پژوهشگران و كارآفرينان متعهد و مؤمن به انقلاب اسلامی.
 • دستيابي، حفظ و توسعه جايگاه پژوهشی و افزايش سهم توليدات علمی دانشگاه در سطح ملي، منطقه‌ای و بين‌المللي.
 • تقويت و توسعه رشته‌های علوم انسانی و ارتباط با حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سياستگذار، ايجاد نهضت نرم‌افزاری، كسب فناوری‌های نوين (از جمله ريزفناوری، فناوری زيستی، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطی، هوا و فضا و هسته‌ای)، و کاربردی کردن و تجاریسازی دستاوردهای علمی و پژوهشی.
 • برخورداری از نيروی انسانی مستعد، بالنده و خلاق، مؤمن، معتقد به اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه و نظام جمهوری اسلامی ايران.
 • توسعه و ارتقای كيفيت خدمات دانشجويی.
 • بهبود مستمر مديريت اجرايی و علمی دانشگاهی.
 • فراهم آوردن امكانات و تجهيزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روزآمد.
 • ارتقای همكاری با مراكز علمی - فرهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بين‌المللی.
 • فراهم آوردن منابع مالی پايدار.
 • تحقق فرهنگ و معارف اسلامی، تقويت فضايل اخلاقی و ايمان، و اشاعه روحيه ايثار و امید به آينده بر پايه قرآن، مكتب اهل بيت(ع) و ارزش‌های انقلاب اسلامی.