فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم الف: فرم تغییر برنامه درسی تا سقف 6 واحد مشترک 63
فرم ب: فرم تدوین و بازنگری برنامه های درسی مشترک 23
فرم ج: فرم راه اندازی رشته و گرایش مشترک 25
فرم د: درخواست حذف یا جایگزینی رشته تحصیلی مشترک 23
فرم ه: درخواست تعطیلی موقت رشته تحصیلی مشترک 13
فرم و: درخواست ادغام رشته ها یا گرایش های تحصیلی مشترک 3