آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
مصوبه در خصوص شیوه نامه دوره های کوتاه مدت هیات علمی
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دوره آموزش از راه دور (یادگیری الکترونیکی) دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی /مدیر گروه /معاون آموزشی /هیات علمی
مصوبه در خصوص شیوه نامه استفاده از امکانات آموزشی و برگزاری کارگاههای و دوره های کوتاه مدت آموزشی رئیس دانشکده / رئیس پژوهشکده /رئیس مرکز تحقیقاتی
شیوه نامه تمدید تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی تا قبل از 93 دانشجویان کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی
شیوه نامه تمدید تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی ورودی93 دانشجویان کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی
شیوه نامه تمدید تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی بعد از 94 دانشجویان کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی
شیوه نامه تبدیل شیوه تحصیل ازآموزشی به آموزشی-پژوهشی دانشجویان یادگیری الکترونیکی تا قبل از 92 دانشجویان کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی
شیوه نامه تبدیل شیوه تحصیل ازآموزشی به آموزشی-پژوهشی دانشجویان یادگیری الکترونیکی 92 و بعد از آن دانشجویان کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی
شیوه نامه حق التدریس آموزش الکترونیکی تا قبل از 90 اعضای هیات علمی
شیوه نامه تعیین حق الزحمه ارائه و تکمیل محتوای آموزشی از 90 و بعد از آن اعضای هیات علمی
شیوه نامه تعیین ضوابط و نحوه اجرای دوره های یادگیری ترکیبی در دانشگاه اعضای هیات علمی
نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی /مدیر گروه /معاون آموزشی /هیات علمی
مصوبه سهم بالاسری واحدهای خودگردان در برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت رئیس پژوهشکده /رئیس مرکز تحقیقاتی
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد از 94 و بعد از آن دانشجوی ارشد/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد تا قبل از 94 دانشجوی ارشد/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
بازبینی شیوه نامه استفاده از امکانات آموزشی و برگزاری کارگاههای و دوره های کوتاه مدت آموزشی رئیس دانشکده / رئیس پژوهشکده /رئیس مرکز تحقیقاتی / معاونت آموزشی
شیوه نامه اعلام نمره درس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری معاون آموزشی دانشکده ، مدیر گروه ، عضو هیات علمی
شیوه نامه استفاده از امکانات آموزشی، برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی رئیس دانشکده، اعضای هیات علمی
شیوه نامه نظام توزیع و هزینه کرد درآمدهای دوره های رسمی شهریه پرداز رئیس دانشکده، اعضای هیات علمی
شیوه نامه نحوه اجرای دوره های آموزشی تکدرس دانش پذیران آزاد