ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس ساختمان آموزشی طبقه اول - اتاق 201 تا 207
14115-319

تلفن


82883236

دورنگار


82883025

ایمیل


infoazmoon@modares.ac.ir (واحد پذیرش‌های آزمونی) Infoadmission@modares.ac.ir (واحد پذیرش‌های غیر آزمونی)

وب سایت