ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 ریز ازدیادی درختان میوه باغبانی محسن یادگاری 48292553
2 فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه باغبانی محسن یادگاری 48292553
3 فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی و دارویی باغبانی محسن یادگاری 48292553
4 آزمایشگاه خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی مهندسی مکانیک بیوسیستم اکبر کولیوند 48292479
5 آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری و کنترل خودکار مهندسی مکانیک بیوسیستم اکبر کولیوند 48292043
6 مرکز تحقیقات بیو انرژی مهندسی مکانیک بیوسیستم هادی زارع 48292572
7 آزمایشگاه مکانیک خاک مهندسی مکانیک بیوسیستم 48292312
8 كارگاه ساخت و تولید مهندسی مکانیک بیوسیستم محمد رضا داوودی نسب 48292561
9 فیزیولوژی و سم شناسی حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292447
10 آزمایشگاه سیتوژنتیک، مهندسی ژنتیک و نشانگرهای مولک ژنتیک و به‌نژادی گیاهی عبدالجبار ایری 48292138
11 آزمایشگاه کشت سلول، بافت و اندام گیاهی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی مریم تمدنی 48292230
12 آزمایشگاه بیودیزل مهندسی مکانیک بیوسیستم هادی زارعی 8284
13 آزمایشگاه مبانی الکترونیک مهندسی مکانیک بیوسیستم اکبر کولیوند 48292487
14 کارگاه ساخت و تولید مهندسی مکانیک بیوسیستم
15 گلخانه تحقیقاتی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم اکبر کلیوند 48292487
16 بیولوژی مولکولی حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292212
17 مرفولوژی و کنه شناسی حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292443
18 فیزیولوژی و سم شناسی حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292447
19 اکولوژی و کنترل بیولوژیک آفات حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292489
20 کشت و پرورش شماره 90 حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292569
21 کشت و پرورش شماره 95 حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292024
22 بهنژادی سبزی ها باغبانی محسن یادگاری 48292553
23 گلخانه زراعت زراعت امیر محمد آزاده 48292442
24 آزمایشگاه 2- هیدرولیک مهندسی و مدیریت آب امیر هادی صفوی نیا 48292605
25 آزمایشگاه زراعت زراعت امیر محمد آزاده 48292442
26 آزمایشگاه تغذیه دام دامپروری هادی کاظمی 09123949849
27 آزمایشگاه 1-مهندسی رودخانه و مدل های فیزیکی مهندسی و مدیریت آب امیر هادی صفوی نیا 48292603
28 آزمایشگاه شیمی و تجزیه دستگاهی صنایع غذایی امیررضا تألهی 48292612
29 آزمایشگاه خواص بیوفیزیک و رئولوژی صنایع غذایی امیررضا تألهی 48292612
30 آزمایشگاه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی صنایع غذایی امیررضا تألهی 48292612
31 آزمایشگاه تغذیه X پرورش و مدیریت طیور هادی کاظمی 09123949849
32 آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح دام دامپروری هادی کاظمی 09123949849
33 آزمایشگاه کلوئیدهای غذایی و رئولوژی صنایع غذایی امیررضا تألهی 48292612
34 آزمایشگاه 3- مدلها- دانه بندی خاک و رسوب مهندسی و مدیریت آب امیر هادی صفوی نیا 48292635
35 آرمایشگاه 4-کارگاه هیدرولیک مهندسی و مدیریت آب امیر هادی صفوی نیا 48292076
36 آزمایشگاه 0-آبیاری و زهکشی مهندسی و مدیریت آب مجید میر لطیفی 48292601-2
37 آزمایشگاه بیوکنترل- بیماری بیماری‌شناسی گیاهی اکبر ساداتی 02182882041
38 آزمايشگاه قارچ شناسي بیماری‌شناسی گیاهی اکبر ساداتي 02182882041
39 آزمايشگاه مولكولي بیماری‌شناسی گیاهی طیبه اکبری 44409484000
40 آزمایشگاه نماتد شناسي بیماری‌شناسی گیاهی طیبه اکبری 02148292207
41 آزمایشگاه تشخیص بیماریهای گیاهی بیماری‌شناسی گیاهی اکبر ساداتی 02182882041
42 آزمایشگاه قارچ های ماکروسکوپی بیماری‌شناسی گیاهی اکبر ساداتی 02182882041