• پرورش و مدیریت طیور
    مدیر گروه
    دکتر جواد رضائی

آمار و اطلاعات

گروه "پرورش و مدیریت طیور" فعالیت خود را با پذیرش اولین دانشجویان کارشناسی ارشد رشته "پرورش و مدیریت تولید طیور" در مهرماه ۱۳۷۵ آغاز نمود. موسس رشته در کشور و اولین مدیر گروه جناب آقای دکتر شعبان رحیمی بودند. پس از آن عنوان رشته کارشناسی ارشد در فروردین ۱۳۸۰ به "پرورش و تولید طیور" تغییر یافت. در تیرماه ۱۳۹۰ رشته علوم طیور در دو مقطع دکترا و کارشناسی‌ارشد با دو گرایش "تغذیه طیور" و "فیزیولوژی طیور" مصوب شد. از مهرماه ۱۳۹۷ گروه پرورش و مدیریت طیور در دو مقطع کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی با دو گرایش تغذیه طیور و فیزیولوژی طیور) و دکتری (رشته علوم دامی با دو گرایش تغذیه طیور و فیزیولوژی طیور) دانشجو می پذیرد.

معرفی گروه پرورش و مدیریت طیور

اخبار

access deny [1368]