نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی محمدهادی خوش تقاضا اکبر کولیوند اتاق B-45 طبقه همکف 48292479
آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری و کنترل خودکار علیرضا مهدویان اکبر کولیوند اتاق C-35 طبقه زیرزمین 48292043
آزمایشگاه مبانی الکترونیک احمد بناکار اکبر کولیوند اتاق A-126 طبقه اول 48292487
آزمایشگاه مکانیک خاک سعید مینائی دانشکده کشاورزی 48292312
كارگاه ساخت و تولید احمد بناکار محمد رضا داوودی نسب سوله 3000 متری 48292561
گلخانه تحقیقاتی گروه احمد بناکار اکبر کلیوند دانشکده کشاورزی 48292487
مرکز تحقیقات بیو انرژی برات قبادیان هادی زارع دانشکده کشاورزی 48292572

اخبار

access deny [1368]