# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 ژنتیک و به نژادی گیاهی (اصالح نباتات) ژنتیک و به‌نژادی گیاهی دکتری
2 علوم و مهندسی باغبانی(2 گرایش) باغبانی دکتری
3 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ترویج و آموزش کشاورزی دکتری
4 مدیریت حاصلخیزی زیست فناوری خیاک (با 3 زمینیه)- ورودیهای 94 و قبل از آن تحت عنوان: خاک شناسی خاک‌شناسی دکتری
5 مدیریت منابع خا (با 4 زمینه)- ورودیهای 94 و قبل از آن تحت عنوان: خاک شناسی خاک‌شناسی دکتری
6 علوم دامی (4 گرایش) دامپروری دکتری
7 علوم طیور (برای ورودی های 96 به قبل) پرورش و مدیریت طیور دکتری
8 علوم و مهندسی صنایع غذایی صنایع غذایی دکتری
9 حشره شناسی کشاورزی حشره‌شناسی کشاورزی دکتری
10 بیماری شناسی گیاهی بیماری‌شناسی گیاهی دکتری
11 علوم و مهندسی آب- منابع آب مهندسی و مدیریت آب دکتری
12 بیوتكنولوژی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری
13 ژنتیک و به نژادی گیاهی (اصالح نباتات) ژنتیک و به‌نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
14 علوم و مهندسی باغبانی(5 گرایش) باغبانی کارشناسی ارشد
15 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد
16 مدیریت حاصلخیزی زیست فناوری خاک (2 گرایش)- ورودیهای 94 و قبل از آن تحت عنوان: خاک شناسی خاک‌شناسی کارشناسی ارشد
17 رشته مدیریت منابع خاک:(2گرایش) - ورودی های 94 و قبل از آن تحت عنوان: خاک شناسی خاک‌شناسی کارشناسی ارشد
18 علوم دامی (4 گرایش) دامپروری کارشناسی ارشد
19 علوم طیور - گرایش های فیزیولوژی طیور و تغذیه طیور ( برای ورودی های 95 و قبل از آن) پرورش و مدیریت طیور کارشناسی ارشد
20 آگروتكنولوژی (زراعت) زراعت کارشناسی ارشد
21 علوم و مهندسی صنایع غذایی صنایع غذایی کارشناسی ارشد
22 حشره شناسی کشاورزی حشره‌شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
23 بیماری شناسی گیاهی بیماری‌شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
24 مهندسی مکانیک بیوسیستم (3گرایش) مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی ارشد
25 بیوتکنولوژی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
26 علوم و مهندسی آب - منابع آب مهندسی و مدیریت آب کارشناسی ارشد
27 اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زراعت کارشناسی ارشد
28 توسعه روستایی ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد
29 بیوتکنولوژی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری
30 توسعه روستایی ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد