ارتباط با ما


 
  • آدرس: اتوبان تهران - كرج، كيلومتر 17، بعد از پيكان‌شهر، بلوار پژوهش، دانشكده كشاورزی
  • صندوق پستی: 14115-336
  • تلفن: 48292326
  • دورنگار: 48292200
  • Email: AgricDeans@modares.ac.ir