آبياري و زهکشي


 

گروه آبیاری و زهکشی


bullet اهداف گروه

پرورش متخصصين شايسته در اين گرايش با به‌كارگيری علم روز

bullet خدمات

پذيرش دانشجوی كارشناسی‌ارشد و دكتری در گرايش آبياری و زهكشی و ارائه امكانات آموزشی و تحقيقاتی مربوطه ازجمله خدمات گروه آبياری و زهكشی می‌باشد.