فرم حساب بیماری‌های خاص و حوادث زیانبار


 
فرم حساب بیماری‌های خاص و حوادث زیانبار

صندوق رفاه دانشگاه
با سلام و احترام

احتراماً اینجانب نام: * نام خانوادگی: * عضو هیأت علمی غیر هیأت علمی بازنشسته دانشگاه در راستای تشکیل حساب بیماری‌های خاص و حوادث زیانبار در آن صندوق، خواستار مشارکت در این امر خیر هستم و موافقت خود را با موارد زیر اعلام می‌نمایم.

1- مبلغ:

کسر حداکثر پنج رقم آخر حقوق ماهیانه ( از 1 ریال تا 99.999 ریال)*
کسر حداکثر شش رقم آخر حقوق ماهیانه ( از 1 ریال تا 999.999 ریال)
کسر ماهیانه (ثابت) مبلغ ریال

2- جامعه هدف:

همکاران هیأت علمی، همکاران غیر هیأت علمی، دانشجویان و بازنشستگان.* کلیه موارد فوق مورد تائید اینجانب می‌باشد.

* بسته به مبلغ حقوق در هر ماه که ممکن است 1 ریال تا چند صد یا چند ده یا چند صدهزار ریال باشد. بدیهی است این مبلغ در هر ماه متغیر است و در صورت موافقت ،مبالغ مذکور از حقوق فرد کسر و مابقی حقوق ماهیانه به صورت گرد شده به حساب ایشان واریز می‌شود.