جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سپیده رفیعی - گروه: بیوتکنولوژی
بهینه سازی محیط کشت برای نوساقه زایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionantha)
5اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا احمدی بنی - گروه: زراعت
واکنش ارقام گندم (Triticum aestivum) به بقایای متری بوزین و گونه¬های سودوموناس Pseudomonas spp. در خاک در شرایط کنترل شده
5اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیرین جهانگیرنژاد - گروه: بیوتکنولوژی
بررسی تأثیر تیمار متیل جاسمونات بر میزان بیان موقت پروتئین های نوترکیب در گیاهان اسفناج (Spinacia olercea L.) و توتون (Nicotiana tobacum L.)
5اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدخانم زینب کریمی - گروه: زراعت
بررسی عملکرد کمی و کیفی شش رقم کنجد (Sesamum indicum L.)تحت تاثیر تراکم بوته
17بهمن1396
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم کلثوم حسنوند - گروه: سازه های آبی
مدل سازی عددی جریان درون­گذر و درون­گذر-روگذر از سد پاره سنگی نا همگن
17بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه کارسناسی ارشد خانم طیبه امیدی - گروه: مهندسی منابع آب
تعیین و بررسی راهبردها و اولویت­های صادرات واردات محصولات کشاورزی براساس مفهوم آب مجازی
17بهمن1396
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای امید رسولی - گروه: علوم باغبانی
شناسایی، توالی یابی و بررسی بیان برخی از ژن­های درگیر در مسیر بیوسنتزی ترکیبات اسانس گل­ محمدی Rosa damascena Mill.
17بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدخانم بدریه آزاده­ دل - گروه: علوم دامی
شناسایی میکرو imRNAهای گوسفند بومی ایران با استفاده از بخشی از توالی ترانسکرییتوم
17بهمن1396
در روز سه شنبه مورخ 96/10/12:
جلسه دفاع از رساله دکتری مریم صالحی - گروه: اصلاح نباتات
بررسی ساختار ترایکوم¬های غده ای و بیان ژن های دخیل در تولید آرتمیزینین در برگ تعدادی از گونه های آرتمیزیای (Artemisia spp) ایران
20دی1396
در روز چهارشنبه مورخ 1396/10/20:
جلسه دفاع از رساله دکتری موسی عبدالهی پور - گروه: حشره شناسی کشاورزی
بررسی مواد فرار گیاه گوجه ­فرنگی آلوده به مینوز برگ گوجه­ فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)
18دی1396
در روز چهارشنبه مورخ 1396/10/13:
جلسه دفاع از رساله دکتری راضیه قائمی - گروه: بیماری شناسی گیاهی
مطالعه برهمکنش چغندرقند- Heterodera schachtiiو شناسایی برخی از ژن­های دفاعی القاء شده
18دی1396
در روز دوشنبه مورخ 1396/10/11:
جلسه دفاع از رساله دکتری آیسان قاسم زاده - گروه: بیماری شناسی گیاهی
بررسی واکنش ارقام کلزا به ویروس موزاییک کلم گل و امکان ایجاد مقاومت به آن براساس داده­های آر.ان. ای­ های کوچک
18دی1396
در روز شنبه مورخ 1396/10/09:
جلسه دفاع از رساله دکتری حسین بیات - گروه: بیماری شناسی گیاهی
توسپو ویروس­های استان مرکزی ایران
18دی1396
در روز چهار شنبه مورخ 1396/09/22:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد کمال الدین احمدی بیداخویدی - گروه:حشره شناسی
کنترل کنه تارتن دو لکه ای Tetranychusurticae(Acari: Tetranychidae) با استفاده از سه گونه کنه شکارگر فیتوزیید در گلخانه رز
20آذر1396
در روز دوشنبه مورخ 1396/09/20:
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای ابوالفضل باغبانی آرانی - گروه: زراعت
ارزیابی کمی و کیفی شنبلیله (Trigonellafoenum-graecamL.)تحت تنش¬کم آبی در مراحل رویشی و زایشی در واکنش به زئولیت و ورمی کمپوست
20آذر1396
در روز شنبه مورخ 1396/09/04:
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم شیرین هفت برادران - گروه: خاکشناسی
تأثیر مدیریت تغذیه ای گیاه بر غلظت نیترات و خطرپذیری آن برای سلامت انسان در استان اصفهان
4آذر1396
در روز چهار شنبه مورخ 1396/09/01:
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای احسان اله اتفاقی - گروه: مکانیک بیوسیستم
ساخت و بررسی تأثیر نانو ذرات کربنی زیست پایه (BCNP) بر عملکرد و آلاینده های اگزوز موتور دیزل
4آذر1396
در روز چهار شنبه مورخ 1396/09/01:
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سجاد کیانی - گروه: مکانیک بیوسیستم
توسعه و ارزیابی سامانه هوشمند ترکیبی بر پایه ماشین بینایی و ماشین بویایی به منظور بررسی کیفیت و تعیین مواد موثرة زعفران
4آذر1396
در روز چهار شنبه مورخ 1396/08/29:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی آقای مهدی ایزدی - گروه:علوم باغبانی- گیاهان زینتی
:بهینه سازی، بازاریابی و روش انتقال ژن گزارشگر GUS با استفاده از آگرو باکتریوم به گل ژربرا (Gerbera Jamesonii)
24آبان1396
در روز سه شنبه مورخ 96/08/16:
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد کاملی - گروه: علوم طیور
بررسی اثرات کافئین بر عارضه فشار خون ریوی (آسیت) در جوجه¬های گوشتی
15آبان1396
در روز چهار شنبه مورخ 1396/08/17:
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حامد اکبری - گروه: زراعت
مطالعه اکوفیزیولوژیک پایداری تولید در تناوب کلزا-سویا-گندم با بکارگیری آزو کمپوست و کود دامی تلفیقی شده با زئولیت در اراضی شنی
14آبان1396
جلسه دفاع از پایان نامه
در روز دوشنبه مورخ 1396/08/15:
جلسه دفاع از رساله: خانم هاجر ساوری، گروه سازه‌های آبی
تدوین مبانی و طبقه بندی روش های بر حسب درخواست در شبکه های آبیاری و ارائه دستورالعمل بهره برداری با استفاده از روش های شبیه سازی و بهینه سازی
14آبان1396
در روز چهار شنبه مورخ 1396/08/10:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا صادقی - گروه: مکانیک بیوسیستم
طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل و پایش کیفیت هوای سالن های مرغداری
13آبان1396
در روز چهار شنبه مورخ 1396/08/10:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم طباطبائی نائینی - گروه:اقتصاد کشاورزی
بررسی تأثیر نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی ایران
13آبان1396
در روز دوشنبه مورخ 1396/08/08:
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم آزاده قانعی - گروه: بیماری شناسی گیاهی
بررسی اختصاصیت میزبانی جدایه های Zymoseptoria triticiدر برهمکنش با گندم و تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید روی بیان ژن های مسیر پیام رسانی در میزبان
6آبان1396
در روز دوشنبه مورخ 1396/08/06:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد رسولی - گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی
بررسی تأثیر برخی عوامل روی پایداری حرارتی مخلوط پروتئین - هیدروکلوئید
6آبان1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
در روز شنبه مورخ 1396/7/29:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن احتشام، گروه خاکشناسی
پهنه بندی روی (Zn) در خاک های زراعی با استفاده از روش های درون یابی و طیف سنجی
23مهر1396
در روز دوشنبه مورخ 1396/6/27:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی بهرامی - گروه: اقتصاد کشاورزی
تعیین بهره­ وری آب در تولید گندم ایران
17مهر1396
در روز چهارشنبه مورخ 1396/07/19:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا سجادی تبار - گروه: بیوتکنولوژی
اثرات الیسیتورها و عناصر غذایی مختلف بر محتوای شیکوریک اسید و میزان زی توده در ریشه‎های مویین سرخار گل
17مهر1396
در روز چهارشنبه مورخ 1396/07/19:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد قهرمان - گروه: بیوتکنولوژی کشاورزی
اثرات pH، ظرف، سوکسینیک اسید و تویین بر عملکرد ریشه های مویین سرخار گل (Echinacea purpurea)
15مهر1396
در روز سه شنبه مورخ 1396/07/11:
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد قاسم جامی - گروه: زراعت
بررسی تلفیق مقادیر مختلف کود آلی، اوره و زئولیت بر کاهش اثرات تنش کم آبی آفتابگردان
4مهر1396
در روز چهارشنبه مورخ 1396/6/29:
جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید محمد علی شیخ الاسلامی - گروه: علوم دامی
ارزیابی اثرات غیر افزایشی در برآورد واریانس فنوتیپی و پویش ژنومی وزن بدن در مرغ
2مهر1396
در روز دوشنبه مورخ 1396/6/27:
جلسه دفاع از پایان نامه آقای عارف محمود تبار - گروه: علوم طیور
ارزیابی کارایی پروبیوتیک های طیور ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه وارداتی
2مهر1396
در روز چهارشنبه مورخ 1396/6/29:
جلسه دفاع از پایان نامه خانم عفت حسنی - گروه: علوم و صنایع غذایی
فرمولاسیون و تولید شکلات تیره فراسودمند با جایگزینی پودر کاکائو با پودر غلاف خرنوب
2مهر1396
در روز دوشنبه مورخ 1396/6/27:
جلسه دفاع از پایان نامه خانم راضیه آب نیکی - گروه: اقتصاد کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر تولید ذرت دانه ای در استان خوزستان
2مهر1396
جلسه دفاع از پایان نامه آقای فرشید محمدیان - گروه: مکانیک بیوسیستم
طراحی و ساخت و ارزیابی ماشین برداشت قارچ
26شهریور1396
در روز دو نبه مورخ 1396/6/27:
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد نورانی یزن آباد - گروه: علوم باغبانی
بررسی فیتوشیمیایی و کشت و کار گیاه علف سرفه Tussilago farfara L
26شهریور1396
روز شنبه مورخ 96/07/1:
جلسه دفاع از رساله خانم سعیده قادری - گروه: حشره شناسی کشاورزی
ارزیابی خسارت مینوز برگ گوجه فرنگی(Lepidoptera: Gelechiidae) Tuta absoluta در منطقه ورامین
26شهریور1396
روز چهارشنبه مورخ 96/06/22:
جلسه دفاع از پایان نامه خانم عصمت جعفری نژاد-گروه: اصلاح نباتات
بهینه سازی کشت بساک در تعدادی از ارقام تجاری فلفل دلمه ای
21شهریور1396
روز چهارشنبه مورخ 96/06/15:
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهناز تاجری مقدم-گروه: ترویج و آموزش کشاورزی
عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران: نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت
21شهریور1396
روز سه شنبه مورخ 96/06/28:
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مرجان سمائی-گروه: زراعت
بررسی تحمل ارقام و ژنوتیپ های سیب زمینی به تنش کم آبی
21شهریور1396
روز دوشنبه مورخ 96/06/13:
جلسه دفاع از پایان نامه خانم روح انگیز نیکخواه-گروه: مهندسی منابع آب
وضعیت مدیریت منابع آب زیرزمینی تحت مدیریت توام آب سبز و آبی و شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل¬های SWAT و MODFLOW
21شهریور1396
روز چهارشنبه مورخ 96/06/15:
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهناز قربان نژاد-گروه: ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر قصد پذیرش فنا¬وری¬های انرژی¬های تجدید¬پذیر توسط کشاورزان در شهرستان لارستان، ایران
21شهریور1396
روز شنبه مورخ 96/06/06:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید کریم زادگان - گروه: بیوتکنولوژی
بررسی تأثیر هم زمان دو فاکتور متیل جاسمونات و دما بر میزان بیان موقت پروتئین¬های نوترکیب
6شهریور1396
روز چهارشنبه مورخ 96/06/08:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم صحرا محمدی مهر - گروه: ترویج وآموزش کشاورزی
رفتار زیبایی شناسی محیط زیست طبیعی: تحلیل روانشناختی از دیدگاه روستاییان استان کرمانشاه
6شهریور1396
روز یکشنبه مورخ 96/05/08:
جلسه دفاع از رساله آقای عزیز تراهی - گروه علوم باغبانی
پاسخ فیزیولوژیک نحل خرما (Phoenix dactylifera) رقم استعمران به ریز گردها
9مرداد1396
روز شنبه مورخ 96/04/31:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن حمیدی رزی - گروه سازه های آبی
شبیه سازی و پیش بینی تراز سطح آب و هیدرو دینامیک دریاچه ارومیه تحت سناریوهای مختلف
9مرداد1396
روز یکشنبه مورخ 96/05/08:
جلسه دفاع از رساله آقای محمد کاوند - گروه علوم باغبانی
بررسی اثر سایبان، محلولپاشی کائولین، تنک میوه و آبیاری تکمیلی بر کاهش شدت عارضه سفیدشدگی یا قهوه¬ای شدن آریل انار ملس ترش ساوه
9مرداد1396
روز چهارشنبه مورخ 96/04/28:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی جودکی، گروه علوم باغبانی
بررسی تنوع سیتوژنتیک و مورفولوژیک برخی از توده های گیاه سریش (Eremurus)در ایران
28تیر1396
روز دوشنبه مورخ 96/04/26:
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی صدیق کیا، گروه سازه های آبی
بررسی شاخص­های اکوهیدرولیکی قزل آلای خال قرمز در ایران (مطالعه موردی : پارک ملی لار)
28تیر1396
روز دوشنبه مورخ 96/04/25:
جلسه دفاع از رساله آقای سید جلال الدین میرنظامی - گروه: مهندسی منابع آب
ارزیابی برگشت¬پذیری اجتماعی- اکولوژیکی سیستم¬های پیچیده منابع آب
25تیر1396
روز یکشنبه مورخ 96/04/24:
جلسه دفاع از پایان نامه خانم فریبا سیفی شیردار - گروه: اقتصاد کشاورزی
عیین الگوی بهینه کشت در شرایط عدم قطعیت آب و هوایی در بخش گتاب شهرستان بابل
25تیر1396
روز چهار شنبه مورخ 96/04/14:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهرانگیز عباسی، گروه علوم دامی–تغذیه دام
تأثیر پژمردگی، افزودن ملاس و تلقیح لاکتوباسیلوس بر ارزش غذایی سیلاژ تاج خروس
14تیر1396
روز یک شنبه مورخ 96/04/11:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم الهام سفلایی شهر بابک، گروه اقتصاد کشاورزی
تحلیل آثار افزایش قیمت نان بر امنیت غذایی خانوارهای ایران
12تیر1396
روز دو شنبه مورخ 96/04/12:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهرداد کرمی، گروه زراعت
کارایی زراعی اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop. Var. Persica) در واکنش به رژیم های مختلف آبیاری و تغذیه ای
12تیر1396
روز یک شنبه مورخ 96/04/11:
جلسه دفاع از رساله آقای فرزاد جلیلیان تبار - گروه: مکانیک بیوسیستم
بهینه سازی سامانه EGR یک موتور دیزل با استفاده از مخلوط سوخت های دیزل و بیودیزل با روش الگوریتم ژنتیک
7تیر1396
روز یک شنبه مورخ 96/04/11:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای موسی ایزد پناه - گروه: علوم باغبانی
بررسی اثر نسبت های کلسیم به منیزیم و pH محلول غذایی بر کیفیت گل رز رقم دولسویتا در شرایط آبکشت
7تیر1396
روز شنبه مورخ 96/04/10:
جلسه دفاع از رساله آقای جلال قادری - گروه: خاکشناسی
بررسی معدنی شدن گوگرد عنصری در شرایط رطوبتی و حرارتی مختلف و تعیین حد بحرانی آن برای گندم، ذرت و کلزا
7تیر1396
روز شنبه مورخ 96/04/03:
جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه استوار محمود آبادی - گروه: اقتصاد کشاورزی
بررسی تأثیر طرح هدفمندی یارانه¬ها بر توزیع در آمد
4تیر1396
روز شنبه مورخ 96/04/03:
جلسه دفاع از رساله آقای مهرداد حنیفه ئی - گروه: اصلاح نباتات
بررسی نحوه توارث عملکرد میوه و اسانس در گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش خشکی با روش تلاقی سه گانه
4تیر1396
روز شنبه مورخ 96/04/10:
جلسه دفاع از رساله خانم فاطمه سعیدی - گروه حشره شناسی کشاورزی
بررسی سازوکارهای زمستان گذرانی و تحمل سرما در چهار گونه از شته های مهم غلات
31خرداد1396
روز چهارشنبه مورخ 96/03/31 :
جلسه دفاع از پایان نامه آقای علیرضا فقیهی سرشکی - گروه زراعت
کارآیی کنترل علف هرز در تولید پسته
28خرداد1396
روز شنبه مورخ 96/03/27 :
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد علی اسعدی - گروه اقتصاد کشاورزی
تحلیل اقتصادی راهبرد کم آبیاری جهت مدیریت منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی : شبکه آبیاری دشت قزوین)
28خرداد1396
روز شنبه مورخ 96/03/27 :
جلسه دفاع از پایان نامه آقای یعقوب محمودی _ گروه: مهندسی منابع آب
بهینه سازی نوع و موقعیت مکانی بهترین اقدامات مدیریتی به منظور کاهش بار مواد مغذی ورودی به دریاچه زریبار
27خرداد1396
روز سه شنبه مورخ 96/03/23 :
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد میگلی - گروه: آبیاری و زهکشی
ارزیابی کارایی روشهای مدل فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و مدل فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در تعیین مکانهای مناسب جمع آوری آب باران (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کن)
23خرداد1396
روز یکشنبه مورخ 96/03/07 :
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد کیانی ده کیانی - گروه اقتصاد کشاورزی
تحلیل اثرات بالقوه حذف موانع غیر تعرفه¬ای بخش کشاورزی ایران
9خرداد1396
روز یکشنبه مورخ 96/03/07 :
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهری زاغی بیجارپس - گروه اقتصاد کشاورزی
ارزیابی خسارت های اقتصادی- زیست محیطی ناشی از تخلیه آب های زیرزمینی در دشت قزوین
9خرداد1396
روز سه شنبه مورخ 96/03/09:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی اکبر رئیسی-گروه ترویج و آموزش کشاورزی
گذار از دانش زیست محیطی به رفتار پایدار در بهره¬برداری آبهای زیرزمینی و نقش واسطه¬ای احساسات زیست محیطی
1خرداد1396
روز دوشنبه مورخ 96/03/01:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیرین استواری- گروه سازه های آبی
مدیریت توزیع آب در شبکه های آبیاری در شرایط کمبود آب با استفاده از مدل های هیدرودنیامیکی
1خرداد1396
روز یکشنبه مورخ 96/02/31 :
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید حسین فاطمی-گروه مکانیک بیوسیستم
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آماده سازی بستر جایگاه آزاد
1خرداد1396
روز یکشنبه مورخ 96/02/31 :
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدباقر هزاره - گروه اصلاح نباتات
ایجاد گیاهان سیب‎زمینی دارای سازه کایمر القای خاموشی RNA علیه ویروس Y سیب زمینی
1خرداد1396
روز یکشنبه مورخ 96/02/31:
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا قطبی زاده- گروه سازه های آبی
ارزیابی ظرفیت سازگاری سیستم منابع آب در مقیاس حوضهای در برابر تغییرات محیطی
1خرداد1396
در روز شنبه مورخ95/11/23:
جلسه دفاع از رساله خانم محبوبه زارع¬زاده مهریزی - گروه مهندسی منابع آب
ارزیابی نقش همکاری های ترکیبی آبی و تجای ایران- افغانستان در بهره برداری از رودخانه هیرمند با استفاده از رویکرد تئوری بازی
19بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از رساله خانم :فائزه هاشمی طاهری - گروه ترویج و آموزش کشاوری
تحلیل قابلیت های سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در راستای توسعه پایدار
17بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از پایان نامه آقای مرتضی کریمی - گروه سازه های آبی
ارزیابی الگوی موج و جریان، انتقال رسوب و تغییرات خط ساحلی دلتای رودخانه سفید رود با استفاده از مدل MIKE21و داده های سنجش از دور
17بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه نجفی فر - گروه زراعت
پویش ژنومی صفت باقیمانده مصرف خوراک در مرغ با استفاده از روش های بیزین
17بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از پایان نامه آقای ناصر فاضلی - گروه مکانیک بیوسیستم
اثر امواج فراصوت و دمای خشک کردن در میزان جوانه¬زنی بذر خارخاسک و پیازچه
17بهمن1395
در روز سه شنیه مورخ 95/11/12 :
جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصطفی اسماعیلی شایان - گروه مکانیک بیوسیستم
:طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه های تبدیل انرژی خورشیدی بر پایه پنل های منعطف
17بهمن1395
در روز سه شنیه مورخ 95/11/12 :
جلسه دفاع از پایان نامه آقای سجاد سعدی - گروه مکانیک بیوسیستم برگزار می شود.
ساخت و ارزیابی سامانه¬ی اسمز معکوس (RO) مجهز به گردآورنده¬ی فتوولتائیک/ گرمایی (PV/T) به منظور نمک زدایی آب¬های لب¬شور
12بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از پایان نامه خانم شیما شیرین بیان -گروه خاکشناسی برگزار می شود.
غربالگری باکتری ازتوباکتر و بررسی نقش آن¬ها در رشد ذرت در شرایط تنش خشکی
12بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از پایان نامه خانم ساره پزشک-گروه خاکشناسی برگزار می شود.
پویش ژنومی صفت باقیمانده مصرف خوراک در مرغ با استفاده از روش های بیزین
12بهمن1395
در روز سه شنیه مورخ 95/11/12 :
جلسه دفاع از رساله خانم افروز فرهاد - گروه حشره شناسی کشاورزی برگزار می شود.
رده بندی و تنوع گونه¬ای زنبورهای خانواده Chrysididae (Insecta: Hymenoptera) در برخی مناطق ایران
11بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب عسگری گندمانی - گروه علوم دامی برگزار می شود.
پویش ژنومی صفت باقیمانده مصرف خوراک در مرغ با استفاده از روش های بیزین
11بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهدیه شیخ احمدی - گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی برگزار می شود.
بررسی خواص فیزیکوشیمیایی دانه چلغوزه Pinusgerardiana
11بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره دادفر - گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی برگزار می شود.
رنگبری روغن زیتون توسط فرآیند غشایی
11بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از پایان نامه خانم هستی معتمد - گروه علوم دامی برگزار می شود.
پویش ژنومی صفات ایمنی در مرغ با استفاده از روش های بیزین
11بهمن1395
در روز یکشنبه مورخ 95/11/10:
جلسه دفاع از پایان نامه آقای حامد خان احمدی - گروه علوم طیور برگزار می شود.
ارائه کننده:حامد خان احمدی استاد راهنمای اول : آقای دکتر فرید شریعتمداری
11بهمن1395
در روز یکشنبه مورخ 95/11/10:
جلسه دفاع از پایان نامه خانم چیمن زرین - گروه علوم طیور برگزار می شود.
تجزیه کراتین به وسیله قارچ ها و استفاده از آن در خوراک طیور
9بهمن1395
در روز شنبه مورخ95/11/10 :
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب مرادی - گروه علوم طیور برگزار می شود.
بررسی اثر پروبیوتیک های طیور تولید داخل بر کلونیزاسیون سالمونلا
6بهمن1395
در یکشنبه مورخ 95/11/10 :
جلسه دفاع از پایان نامه خانم بشرا یعقوبیان - گروه علوم طیور برگزار می شود.
بررسی اثر پروبیوتیک های طیور تولید داخل بر کلونیزاسیون سالمونلا
6بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از پایان نامه آقای سامان مقیمی بنهنگی - گروه مهندسی منابع آب برگزار می شود.
ارزیابی سیاست گذاری های اثرگذار بر سیستم منابع آب در مقیاس حوضه ی آبریز از منظر کارکرد فرآیندهای یادگیری اجتماعی
6بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از پایان نامه آقای بهمن فکوری دکاهی - گروه سازه های آبی برگزار می شود.
شبیه‌سازی تغییرات زمانی و مکانی هیدرودینامیک و شوری آب رودخانه کارون (ملاثانی تا فارسیات) باتغییرات جریان ومدیریتبارگذاری منابع آلاینده دررودخانه
6بهمن1395
در روز دوشنبه مورخ95/11/11 :
جلسه دفاع از پایان نامه آقای وحید محمدی گیسور - گروه حشره شناسی کشاورزی برگزار می شود.
نقش فیزیولوژیک Crustacean Cardioactive Peptide در فعالیت تغذیه‎ای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera و اثر عصاره گیاهان رزماریRosmarinus officinalisو ماریتیغال Silybum marianum روی این نوروپپتید
6بهمن1395
در روز دوشنبه مورخ95/11/11 :
جلسه دفاع از پایان نامه آقای مجتبی نخعی بهرامی - گروه حشره شناسی کشاورزی برگزار می شود.
انقش فیزیولوژیک آلاتوستاتین در فعالیت تغذیه‌ای کرم برگخوار مصریSpodoptera littoralis و اثر عصاره گیاهان کلپورهTeucrium polimو بومادرانAchillea millefolium روی این نوروپپتید
6بهمن1395
در روز دوشنبه مورخ95/11/11 :
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حلاج - گروه ترویج و آموزش کشاورزی برگزار می شود.
بررسی رفتار محیط زیست گرایانه کشاورزان منطقه سیستان در مواجهه با خشکسالی (موردی مطالعه: تالاب¬ هامون)
6بهمن1395
در روز چهار شنیه مورخ 95/11/13 :
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم موحدنیا - گروه سازه های آبی
کنترل سیلاب مناطق شهری با استفاده از روش های توسعه کم اثر (LID)به همراه مخازن تعدیل سیلاب با بکارگیری مدل ریاضی EPA-SWMM
5بهمن1395
روز سه شنبه مورخ 95/11/05:
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای سجاد نوروزی - مکانیک بیوسیستم
بهینه سازی سامانه تولید همزمان با استفاده از المنت های گرمایی برای گرمایش گلخانه
4بهمن1395
روز شنبه مورخ 95/11/09:
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم میس الخّیر - گروه خاکشناسی
بیاشناسایی سطوح ژئومورفیکی پلایای ارومیه و تاثیر آنها بر طوفانهای ریزگرد
4بهمن1395
روز چهار شنبه 95/10/29:
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالرضا اسلامی نسب - گروه بیماری شناسی گیاهی
نقشه یابی آلل های کمی (QTLS) صفات مرتبط با عملکرد در آفتابگردان (Heliantusannuus. L.) تحت شرایط در کشت
4بهمن1395
روز دوشنبه 95/11/04:
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای اسماعیل صابری - گروه بیماری شناسی گیاهی
مطالعه ترانسکریپتوم در بر همکنش نارنج با عامل بیماری میوه سبز مرکبات(CandidatousLiberibacterasiaticus)
4بهمن1395
روز یکشنبه تاریخ95/11/10:
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای رضوان مستوفی - گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی
بررسی فعالیت سلولازی و پکتینازی قارچ جهش یافته Penicillium EZ-ZH390در محیط تخمیر حالت جامد
4بهمن1395
روز شنبه مورخ 95/11/09:
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای رضا توانایی سراب - گروه بیماری شناسی گیاهی
بررسی پراکنش و تنوع ژنتیکی فیتوپلاسمای زرشک بی دانه در خراسان جنوبی
4بهمن1395
گروه حشره شناسی:
برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مصطفی خنامانی -گروه حشره شناسی
بررسی امکان پرورش انبوه کنه شکارگرNeoseiuluscalifornicus(Phytoseiidae)روی رژیم¬های غذایی طبیعی و مصنوعی و طعمه¬های جایگزین
28دی1395
گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی:
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای علیرضا مهدویان -گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی
بازشناسی آوایی الگوهای صوتی طیور چالش داده شده با ویروس برونشیت و نیوکاسل
28دی1395
گروه علوم باغبانی:
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای سعادت ساریخانی -گروه علوم باغبانی
ارزیابی مورفولوژی، بیوشیمیایی، سیتولوژی و مولکولی ژنوتیپ های برتر گردو در ایران
28دی1395
گروه زراعت:
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای سید امیر موسوی - گروه زراعت
مطالعه اثر سیستم های تغذیه و اکوتیپ بر زیست توده، عملکرد بذر، دانه و کیفیت روغن بامیه به منظور تولید بیودیزل
28دی1395
گروه علوم دامی:
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم باسمه العنید-گروه علوم دامی
بیانmicroRNA‌های gga-let-7d-F(R), miR-31-F (R), miR-9a-F(R)در بافت تولید مثلی خروس و ارتباط آن‌ها با تحرک و جنبندگی اسپرم‌ها
25دی1395
گروه حشره شناسی:
برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری خانم الهام ریاحی -گروه حشره شناسی
بررسی امکان پرورش انبوه کنه¬های شکارگر TyphlodromusbagdasarjaniوAmblyseiusswirskiiروی رژیم¬های غذایی طبیعی و مصنوعی و طعمه¬های جایگزین
25دی1395
گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی:
برگزاری جلسه دفاع از رساله خانم نجمه شمس نجف آبادی - گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی
بهینه سازی شرایط استخراج، تأثیر فرایندهای برودتی، حرارتی و تغلیظ بر برخی ترکیبات زیست فعال عصاره عناب(Ziziphus vulgaris)و استفاده از آن به عنوان نوشیدنی فراسودمند
22دی1395
گروه حشره شناسی:
برگزاری جلسه دفاع از رساله خانم لادن طلایی - گروه حشره شناسی
برهمکنش سطوح غذایی سه گانه بین گیاه چغندرقند، کرم برگخوار چغندر Spodopteraexigua و زنبور پارازیتوئید Habrobraconhebetor
20دی1395
گروه اصلاح نباتات:
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای مصطفی خدادادی -گروه اصلاح نباتات
ژنتيكي عملكرد ميوه و ميزان اسانس در توده‌هاي گشنيز (CoriandrumsativumL.)بومي ايران تحت شرايط نرمال و تنش خشكي
20دی1395
گروه خاکشناسی:
جلسه دفاع از پایان نامه آقای بهمن قلیزاده سوسهاب - گروه خاکشناسی
بررسی اثرات باقیمانده کودهای محتوی روی و بور بر عملکرد محصول انگور
20دی1395
گروه علوم دامی – اصلاح نژاد دام:
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای حامد اسدالهی - گروه علوم دامی
عنوان پایان نامه: پویش ژنومی صفت مقاومت در برابر تنش حرارتی درمرغ
11دی1395
گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی:
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی ابوالحسنی - گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی
اثر بازدارندگی عصاره¬ی پوست سبز پسته¬ی پرتودهی شده با پرتوگاما بر فعالیت آنزیم تیروزیناز
6آذر1395
گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی:
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل عباسی - گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی
اثر جایگزینی دو نوع صمغ کتیرای ایرانی بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی سوسیس
6آذر1395
گروه اصلاح نباتات:
برگزاری جلسه دفاع از رساله خانم ویدا قطبی-گروه اصلاح نباتات
مطالعه ژنتیکی و هتروزیس در تعدادی جمعیت یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از طرح تلاقی دی آلل
1آذر1395
گروه علوم دامی – اصلاح نژاد دام:
برگزاری جلسه دفاع ازرساله خانم طرلان فرهوش - گروه علوم دامی
بررسی پراکنش و تراکم جمعیت نماتدهای سیستی غلات در مزارع گندم استان¬های اصفهان و چهار محال بختیاری تعیین خسارت و ارزیابی واکنش تعدادی از ارقام نسبت به گونه غالب
24آبان1395
گروه علوم طیور:
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای محسن نادریان علمی - گروه علوم طیور
مقایسه عملکرد رشد و خصوصیات لاشه سویه¬های تجاری جوجه¬گوشتی (راس 308، کاب500، هوبارد و آربروآکرزپلاس) موجود در ایران
24آبان1395
گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی:
برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه آقای بیژن میراب
اثر عصاره تغلیظ شده‌ی پوست انار بر هضم نشاسته، ویژگی‎های بافتی و حسی کیک
24آبان1395
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای هادی کریمی پور فرد گروه بیماری شناسی گیاهی
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای هادی کریمی پور فرد گروه بیماری شناسی گیاهی
بررسی پراکنش و تراکم جمعیت نماتدهای سیستی غلات در مزارع گندم استان¬های اصفهان و چهار محال بختیاری تعیین خسارت و ارزیابی واکنش تعدادی از ارقام نسبت به گونه غالب
24آبان1395
گروه ترویج و آموزش کشاورزی :
برگزاری جلسه دفاع ازرساله آقای سعید صالحی
تحلیل روانشناسی محیط زیستی کنشگران تاثیر¬گذار در رفتار پایداری منابع آب زیرزمینی در استان فارس
10آبان1395
جلسه دفاع از پایان نامه گروه پرورش طیور:
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای امید عباسی گروه پرورش طیور
اثر گیاهان دارویی بر طیور تحت تنش گرمایی
2آبان1395
جلسه دفاع از پایان نامه گروه زراعت:
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید رضا شعنی گروه زراعت
اثر برخی علف¬¬کش های پیش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و رشد سیب زمینی(Solanumtuberosum L.)
2آبان1395
گروه ترویج و آموزش کشاورزی :
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم جمیله علیلو
بررسی سازه­های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی)
27مهر1395
گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی:
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای امین سرفراز
استخراج ترکیبات فراسودمند از سبوس گندم با استفاده از برخی تیمارهای فیزیکی و شیمیایی و آنزیمی و تولید نوشیدنی بر پایه عصاره سبوس گندم
6مهر1395