سید سعید حسینی
استادیار
  • دکتری: مهندسی شیمی
  • کارشناسی‌ارشد:
  • کارشناسی: مهندسی شیمی - صنایع پلیمر
  • آدرس: دانشکده مهندسی شیمی،گروه فرآیند